KONFERENCJE

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

09-10 września 2014  •  Warszawa  • 

W dniach 9 i 10 września 2014 r. odbędzie się VII edycja Forum Liderów Banków Spółdzielczych- największe doroczne spotkanie prezesów i kierownictw banków spółdzielczych w Polsce organizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS SA i SGB SA.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych
Tegoroczne Forum, odbędzie się, zgodnie z wieloletnią tradycją, w Hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 32. Jego główne hasło to:
„MODELE NOWOCZESNEJ POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W ŚWIETLE ZMIAN REGULACJI UNIJNYCH I WYZWAŃ EKONOMICZNYCH"

Najważniejszym celem tegorocznej edycji konferencji jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat pożądanych zmian w modelu biznesowym banków spółdzielczych w przyszłości oraz koniecznych zmian instytucjonalnych tego sektora w świetle przyjętych na poziomie europejskim nowych regulacji bankowych (zwłaszcza pakietu CRD IV).

Ponadto przedstawiciele sektora bankowego będą mogli uzyskać informację o praktycznych skutkach wdrożenia rekomendacji U Komisja Nadzoru Finansowego, finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcia biznesu z wykorzystaniem środków unijnych oraz systemu poręczeniowo-gwarancyjnego.

Partnerami FLBS są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie członkami Związku Banków Polskich jest 107 banków. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków.

W ramach Związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Pełnią one także rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

ZBP reprezentuje również polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności.

Więcej informacji oraz aktualny program : http://www.alebank.pl/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=9953&Itemid=739#loaded

×