KONFERENCJE

Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym

Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Organizator:  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
Współorganizatorzy: Członkowie wirtualnego instytutu rolnictwa zrównoważonego (WIRZ): Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Ochrony Roślin, „Bioforsk” - Norwegia, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych                                    
Patronat honorowy:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat naukowy:  Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji: 13-14 marca 2008 r., Centrum Biznesu Exbud Skanska S.A. Kielce
W dniu 14 marca 2008 r. na terenie Targów Kielce rozpoczną się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „AGROTECH”. Przewiduje się odwiedzenie targów przez uczestników konferencji.

Główne problemy naukowe konferencji:
Ekologiczne aspekty rolnictwa zrównoważonego, w tym:

  • wskaźniki bioróżnorodności
  • strefy buforowe i plantacje biomasy jako element zrównoważenia środowiskowego oraz energetycznego obszarów wiejskich
  • badania technologii produkcji rolniczej pod względem ich wpływu na środowisko

Techniczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa zrównoważonego, w tym:

  • infrastruktura techniczna obszarów wiejskich oraz gospodarstw rolnych
  • monitoring i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego
  • upowszechnianie nowych technologii rolnictwa zrównoważonego
  • metody analizy, oceny i modelowania systemów rolnictwa zrównoważonego
  • wpływ intensyfikacji produkcji zwierzęcej i roślinnej na środowisko naturalne 
  • jakość produkcji rolnej i żywności

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia
- wyniki prac prezentowane będą w formie referatów i posterów
- Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń podejmie decyzje dotyczące przyjęcia referatu
- przesłane teksty referatów zostaną wydrukowane w czasopiśmie naukowym „Problemy Inżynierii Rolniczej” – po uzyskaniu pozytywnych recenzji, przygotowaniu wg. wymogów tego czasopisma oraz wniesieniu opłaty konferencyjnej
- koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 600 zł. + VAT. Opłata uwzględnia koszty 2 noclegów, wyżywienie,  wynajęcie sal, środki audiowizualne oraz materiały konferencyjne (w tym publikację referatu)

Koszt udziału w konferencji bez referatu będzie wynosił 400 + VAT.

Ważne terminy:
15.I.2008 r. - zgłoszenie udziału, przesłanie streszczenia referatu (do 1 strony A4   maszynopisu) oraz formy jego prezentacji
20.I.08r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
31.01.08r. - nadesłanie tekstu referatu w 2 egz. wraz z dyskietką

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto: 03203000451110000000292700 z dopiskiem: Konferencja „WIRZ”

Adres Sekretariatu Konferencji:
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
telefony kontaktowe:
Zofia Pietruszewska; (0-22) 5421105, email: pietrusz@ibmer.waw.pl
Dr inż. Wiesław Golka; (0-22) 5421105, email: golkaw@ibmer.waw.pl

Formularz zgłoszenia

×