KONFERENCJE

Seminarium „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”

10 października 2019  •  Warszawa  • 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza na seminarium „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”, które odbędzie się 10 października w Warszawie, przy ul. Zielnej 37. Spotkanie rozpocznie się o 10:00 (rejestracja od 9:30).

Seminarium „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Współczesne rolnictwo staje przed szeregiem nowych wyzwań i to nie tylko w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, ale również oddziaływań na środowisko naturalne.

Podjęty przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Instytut Zootechniki PIB, Instytut Uprawy i Nawożenia PIB oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego projekt pt.: „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”, ma na celu przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom szerokiej informacji o przyczynach, znaczeniu i praktycznych możliwościach działań ograniczających powstawanie tego gazu w trakcie realizacji zwykłych praktyk rolniczych i hodowlanych.

Rolnictwo w Polsce odpowiada za 94% emisji amoniaku (pochodzącego z produkcji zwierzęcej i nawożenia). Dlatego wszystkie gospodarstwa wielkotowarowe posiadające pozwolenia zintegrowane w celu ograniczenia emisji m.in. amoniaku mają stosować w intensywnej hodowli drobiu oraz świń tzw. Najlepsze Dostępne Techniki (ang. BAT- Best Available Techniques) ograniczające emisję amoniaku z budynków inwentarskich i kurników poprzez:
• stosowanie odpowiednich systemów żywienia,
• zmniejszenie powierzchni emisji amoniaku w systemach utrzymania,
• stosowanie odpowiednich systemów wentylacji i oczyszczania powietrza,
• zwiększenie częstotliwości usuwania obornika i gnojowicy,
• odpowiednie przechowywanie i aplikację obornika i gnojowicy.
Wymagania zawarte w konkluzjach BAT muszą zostać spełnione do 2021 r.

Obowiązek ograniczenia emisji amoniaku nakłada również Dyrektywa NEC z 2016 r., która wymagała przyjęcia dwóch dokumentów: 

Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) wprowadzającego wytyczne w zakresie:
• aplikacji doglebowej nawozów na bazie mocznika,
• rozlewania gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowa,
• przeorywania 90% obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę,
• przykrywania zbiorników z gnojowicą i gnojówką.

Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku (KDPR) z rekomendacjami w zakresie
• niskoemisyjnych techniki rozprowadzania i przechowywania nawozów,
• niskoemisyjnych systemów utrzymywania i żywienia zwierząt,
• zaleceń dotyczących racjonalizacji nawożenia azotowego.

Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

W trakcie seminarium, poza merytorycznym wprowadzeniem w problematykę redukcji emisji amoniaku ze źródeł rolniczych zostanie również zainicjowana dyskusja na temat potrzeby przygotowania doradców rolnych, a przede wszystkim rolników do wdrożenia nowych wytycznych i rekomendacji.

Uzupełnieniem seminarium są dwie publikacje, monografia pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”, która trafi do ośrodków doradztwa rolniczego, oraz broszura skierowana do rolników z całej Polski. Obie publikacje w formie pdf. będą do pobrania na stronie FDPA.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie : www.fdpa.org.pl

 

×