Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, przyjętą 25 czerwca przez Sejm, powierzchnia preferowana nie może być mniejsza niż dwukrotność średniej powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego i większa niż 100 ha użytków rolnych.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, powierzchnię preferowaną dla każdego województwa, mając na uwadze średnią powierzchnię gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach i w kraju, ogłoszoną na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

Inne zasady obowiązują przy sprzedaży indywidualnej: wtedy obowiązuje podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, która nie może być większa niż czterokrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.