Pomimo światowego kryzysu i wysokich cen, zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi jest wciąż duże. Są tereny, gdzie za hektar ziemi pod inwestycje trzeba zapłacić ponad milion złotych. Duże zainteresowanie państwowymi gruntami nierolnymi jest efektem postrzegania Polski, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania przedsięwzięć, kierowanych zarówno do odbiorców z Europy Zachodniej, jak i Wschodniej - podkreśla ANR.

W 2009 r. inwestorzy kupili od Agencji ziemię za 183 mln zł, w 2010 roku - za 287 mln zł, a w 2011 - za ponad 245 mln zł. Powierzchnia gruntów nierolnych sprzedanych w 2011 roku wyniosła 1249 ha i w porównaniu do 2010 roku spadła o ponad 20 proc.

Najwięcej w ubiegłym roku nieruchomości pod inwestycje sprzedał oddział w Rzeszowie - 251 ha, filia ANR w Koszalinie sprzedała 154 ha, a oddziały we Wrocławiu i w Poznaniu - odpowiednio 127 ha i 124 ha.

Najwyższe ceny za grunty inwestycyjne uzyskano w Warszawie, średnio trzeba było za nie zapłacić ok. 1,2 mln zł za hektar. Trzy największe ubiegłoroczne transakcje ANR dotyczyły woj. mazowieckiego. Najgłośniejszą był zakup przez spółkę McDonald's w marcu 2011 r. działki pod Płońskiem o powierzchni ponad 2 ha w sumie za kwotę 11,6 mln zł, czyli za ok. 5,6 mln zł za ha. Dwie kolejne dotyczyły gruntów znajdujących się w obrębie stolicy, w jego północno-wschodnich dzielnicach, na Targówku i Białołęce. Sprzedano tam działki o powierzchniach 3 ha i ok. 3,4 ha za odpowiednio ponad 26,3 mln zł (ponad 8,6 mln zł/ha) i 20,3 mln zł (prawie 6 mln zł/ha).

Prawo nabywania w Polsce działek inwestycyjnych i zabytków bez żadnego zezwolenia mają obywatele wszystkich krajów UE. Osoby lub podmioty zainteresowane zakupem terenów inwestycyjnych od Agencji mogą skorzystać z rozłożenia na raty kwoty sprzedaży. Przy czym wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50 proc. należności, a okres spłaty - nie dłuższy niż 5 lat. Oprocentowanie rat obecnie wynosi 5,91 proc. w skali roku.

W zasobie ANR jest prawie 1,96 mln ha, z czego 1,47 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Ponadto Agencja dysponuje nadal prawie 100 tys. ha nieruchomości nierolnych, spośród których ponad dwie trzecie znajdują się w obrębie granic miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.