Gminy otrzymane grunty wykorzystywały m.in. pod budowę dróg, oczyszczalni cieków, kanalizację, cmentarze, boiska, budownictwo komunalne itp.
W latach 2005-2006 Agencja przeprowadziła kontrole 2 736 umów nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu ich zadań własnych. W 106 przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości w sposobie użytkowania nieruchomości. W związku z tym, Agencja w odniesieniu do 55 umów zażądała zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tych nieruchomości, w pozostałych przypadkach przewiduje się podjęcie takich działań w najbliższym czasie.

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych