- Ze względu na wagę problemu zasadne wydaje się rozważenie skoordynowania działań, podjęcie szerszej współpracy zmierzającej do wypracowania wspólnych zasad postępowania pomiędzy jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w szczególności Agencją Nieruchomości Rolnych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, właściwymi wojewodami, organami kontroli skarbowej, organami samorządu terytorialnego, a w szczególnych wypadkach również zaangażowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa – stwierdził Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych, odpowiadając na pytanie posła Franciszka Jerzego Stefaniuka, wyrażające potrzebę uszczelnienia sprzedaży ziemi prowadzonej przez ANR.

Poinformował też, że prowadzone sprawa dotycząca OT ANR w Szczecinie trafiła do CBA.

- Jednocześnie chciałbym poinformować, że w dniu 3 grudnia 2012 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała szefowi CBA dokumenty otrzymane w dniu 21 listopada 2012 r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące zakwalifikowania osoby nieuprawnionej w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie do przetargu ograniczonego dla rolników zamierzających powiększyć prowadzone gospodarstwa rolne. W związku z tym, że w opinii ABW przedstawione w dokumentach ministerstwa okoliczności postępowań przetargowych organizowanych w związku ze sprzedażą w województwie zachodnio-pomorskim państwowych gruntów rolnych mogą skutkować wystąpieniem mechanizmów korupcyjnych i powodować konflikty interesów, zasadne byłoby przekazanie sprawy związanej z organizowanymi przez oddział terenowy agencji w Szczecinie przetargami na sprzedaż państwowej ziemi, zgodnie z kompetencją rzeczową, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem przeprowadzenia stosownych czynności kontrolnych, zweryfikowania informacji i dokonania oceny, czy opisany proceder miał miejsce, a jeśli tak, to czy doszło do złamania przepisów.

Najpierw rolnicy, potem OT ANR zgłosili też do prokuratury popełnienie przestępstwa dotyczące OT ANR w Szczecinie:

- Ponadto pragnę nadmienić, że w kontekście przetargów zorganizowanych na sprzedaż państwowej ziemi w województwie zachodniopomorskim Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi od grudnia 2012 r. postępowanie przygotowawcze, wszczęte z zawiadomienia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w związku z uczestnictwem w przetargu. Pod koniec grudnia 2012 r. zostało do niego dołączone przez oddział terenowy agencji w Szczecinie zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na naruszeniu interesów majątkowych właściciela mienia objętego przetargiem.

Rakoczy zapewnił też o gotowości działań ABW:

- Ponadto ABW zadeklarowała w razie konieczności gotowość wsparcia zarówno działań prokuratury, jak i innych służb zmierzających do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a także przeciwdziałania potencjalnym nieprawidłowościom w przyszłości.

Poseł Stefaniuk nie był zadowolony z odpowiedzi – stwierdził, że nawet nie może wyrazić swojego niezadowolenia, skoro udzielający wyjaśnień „odpowiada - z tego, co wiem – za straże pożarne”. – Natomiast inicjatywa powinna należeć tu do takich służb, jak ABW, CBŚ, CBA, Policja, prokuratura, ponieważ jest tu łamany art. 23 konstytucji. A konstytucja mówi, że podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, natomiast ziemia przechodzi w ręce zewnętrznego kapitału, właścicieli z zewnątrz. Podczas gdy rolnicy pół roku jeżdżą traktorami i manifestują to, że jest źle, że coś jest nie tak, to służby mówią tutaj... że co, że przepisy im nie pozwalają? Mamy przykłady tego, że potrafią po dwa lata siedzieć i kilkanaście tysięcy kartotek w szpitalach przerzucać, lekarzy za czekoladę czy wino szarpać. Natomiast tutaj, jeżeli takie przegięcia są, to jest bezsilność. Tylko że, panie ministrze, z panem rozmawiam na zasadzie: Cygan zawinił, a kowala powiesili. Dlatego nie do pana adresuję swoje niezadowolenie, adresowałem je do ministra, który zmienił wczoraj swoją funkcję na inną.

Stefaniuk zaapelował do wiceministra Rakoczego, żeby „przekazał swoim kolegom odpowiedzialnym za te służby to, żeby podjęli inicjatywę".

- To jest zastraszający proceder, za który obciąża się społecznie ministra rolnictwa. To minister rolnictwa ma jeszcze zajmować się ściganiem? – pytał.

Rakoczy powtórzył,  „że służby są gotowe do reagowania na każde wezwanie czy zawiadomienie czy to agencji, izb rolniczych, innego związku czy innej korporacji rolniczej”. – Natomiast powiedziałem również – i trzeba o tym pamiętać - że prezes każdej agencji terenowej, organizując sprzedaż, przetarg na sprzedaż ziemi państwowej, może zwrócić się do CBA o objęcie tego przetargu – powiem w nawiasie – specjalnym nadzorem. Natomiast deklaruję jeszcze raz współpracę.

Stwierdził też, że sprzedaż ziemi jest w jego kompetencjach:

- Proszę pamiętać, że oprócz straży pożarnej i wielu innych rzeczy nadzoruję również Departament Zezwoleń i Koncesji MSW, który zajmuje się badaniem aktów notarialnych m.in. dotyczących sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

Farmer pytał w styczniu ABW o postępowania dotyczące ziemi:

„Czy ABW zajmowała się i zajmuje się obecnie sprawami związanymi z wykupowaniem ziemi z zasobów ANR przez osoby podstawione. W szczególności, czy wyjaśniano sprawy kupowania ziemi z wykorzystaniem preferencji przysługujących spadkobiercom lub kupowania przez tzw. słupy z zamiarem przekazania jej na rzecz obcokrajowców. Czy ANR powiadamiała ABW o takich sprawach? W ilu wszczęto postępowanie, w ilu odmówiono? Jak dużego areału to dotyczy? Czy o problemie wykupowania ziemi przez osoby podstawione był powiadamiany rząd? Czy ABW kontroluje, ile ziemi znajduje się w rękach cudzoziemców i w jaki sposób została przejęta?”

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy dotąd.

Podobne pytanie przekazaliśmy do CBA – odpowiedź była enigmatyczna: „Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynęły pewne informacje w sprawie, o którą Pani pyta. Są one teraz analizowane przez agentów Biura. Na tym etapie to wszystkie informacje, które mogę przekazać”.

Ministerstw Rolnictwa w połowie stycznia poinformowało natomiast, że ministerstwo nie zgłaszało żadnych spraw dotyczących sprzedaży ziemi do prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Jednakże z wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby wynika, że czynił to on osobiście”.