W 2010 roku do Agencji wpłynęło blisko 38,4 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych (w 2009 roku – ponad 81,3 tys.) w stosunku do których przysługiwało jej prawo pierwokupu lub wykupu, większość z tych umów dotyczyła powierzchni poniżej 1 ha. Z tej liczby Agencja zadeklarowała nabycie 10 nieruchomości i w związku z tym złożyła stosowne oświadczenia dotyczące – 453 ha, o łącznej wartości 7,9 mln zł. Protokółami zdawczo-odbiorczymi przejęto w 2010 r. 634 ha.

W odniesieniu do części nieruchomości zbywający odmawiali wydania nieruchomości Agencji lub kwestionowali jej prawo do nabycia, niejednokrotnie dochodząc swych racji na drodze postępowania sądowego.

Spory sądowe dotyczyły m.in. także poniesionych przez zbywającego nakładów, wartości produkcji w toku, ujawnionych obciążeń (np. umową dzierżawy).

Zdecydowana większość umów, które napłynęły do Agencji dotyczyła nieruchomości o powierzchniach mniejszych niż 1 ha. Często były to także małe działki o powierzchni poniżej 1 000 mkw. Często były to niezabudowane działki budowlane, rekreacyjne lub zabudowane budynkami niezwiązanymi z działalnością rolniczą, które z punktu widzenia prawa są rolnymi, a faktycznie są lub w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane
jako grunty nierolne.

Brak w wielu gminach aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego powodował konieczność traktowania przez notariuszy takich nieruchomości jako rolnych.

Od 8 lipca 2010 r. do Agencji napływają do rozpatrzenia umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnych o powierzchni 5 ha i więcej. Dotychczas nadzór ANR obejmował wszystkie umowy, niezależnie od powierzchni nieruchomości. Omawiana zmiana uprościła obrót nieruchomościami rolnymi i pozwala Agencji skoncentrować się na nieruchomościach o większym areale.