Już w zawiadomieniu osób uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu danej nieruchomości oraz w ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zamieszczana jest informacja, że Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W umowie sprzedaży określane są przypadki, w których Agencja będzie mogła skorzystać z tego prawa. Umowne prawo odkupu ujawnione jest w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

A co z wykonaniem tego prawa? Prawo odkupu może być wykonywane na uzasadniony wniosek Izby Rolniczej lub z własnej inicjatywy oddziału lub filii ANR – informuje ANR. I dodaje: „W przypadku zawiadomienia przez izbę rolniczą o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencje Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy (filia) zobowiązany jest do skorzystania z prawa odkupu nieruchomości lub do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nie skorzystania z prawa odkupu”.

Sytuacji takich nie było wiele: „Począwszy od 2003 roku do końca czerwca 2012 roku Agencja Nieruchomości Rolnych skorzystała z prawa pierwokupu i wykupu – w ramach przepisów UKUR – w 542 przypadkach. Agencja interweniowała na rynku prywatnym w odniesieniu do 11,9 tys. ha gruntów o wartości transakcyjnej na łączną kwotę 122,3 mln zł.”