W 2009 r. Agencja sprzedała nieruchomości o powierzchni 102,4 tys. ha, tj. 31% więcej niż w 2008 r. (78,2 tys. ha). Zawarto 12 tys. umów sprzedaży. W transakcjach sprzedaży gruntów rolnych uzyskano średnią cenę za 1 ha w wys. 14.932 zł., od kilku lat przeciętne ceny uzyskiwane przez Agencję za grunty rolne mają wyraźną tendencję rosnącą. Od początku działania Agencja sprzedała z Zasobu WRSP nieruchomości o powierzchni 1.980,2 tys. ha.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomości Zasobu WRSP mogą także nabywać cudzoziemcy po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Od początku działalności Agencji do końca 2009 r. cudzoziemcy zakupili z Zasobu łącznie 1525 ha. W 2009 r. przeprowadzono 74,8 tys. przetargów (o 40% więcej niż w 2008 r.), w tym 72,7 tys. przetargów na sprzedaż oraz 2,1 tys. przetargów na dzierżawę. Rozstrzygnięto 14,8 tys. na sprzedaż 37,1 tys. ha oraz 1,5 tys. na dzierżawę 19,3 tys. ha.

Poza sprzedażą od początku działalności Agencja trwale rozdysponowała nieruchomości Zasobu WRSP o powierzchni 526,2 tys. ha, w tym 45,1 tys. ha w 2009 r., głównie jednostkom samorządu terytorialnego, lasom państwowym czy na potrzeby specjalnych stref ekonomicznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w dzierżawie znajdowały się nieruchomości Zasobu o powierzchni 1685,9 tys. ha. Powierzchnia gruntów Zasobu pozostająca do rozdysponowania na koniec 2009 r. wynosiła 331,6 tys. ha. Za grunty rolne w 2009 r. średnio uzyskiwano czynsz o równowartości 2,8 dt pszenicy rocznie za ha. Wpływy z gospodarowania mieniem Zasobu wyniosły 1.943.635 tys. zł. Główną pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży, które wyniosły 1.491.975 tys. zł. Niestety 1.116.056 tys. zł. to należności zaległe na rzecz ANR. Wśród nich ok.12,8% stanowią zaległości zagrożone oraz ok. 32% - należności nieściągalne.

Źródło: farmer.pl