Najważniejsze zmiany dotyczą ponownego określenia tabeli klas gruntów oraz sposobu przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikację ma przeprowadzać starosta z urzędu bądź na wniosek właściciela lub samoistnego posiadacza gruntów. Tabela klas gruntów znajduje się w projekcie. 

Klasyfikacja z urzędu będzie przeprowadzana  w szczególności: na gruntach, które nie zostały sklasyfikowane,na gruntach zmeliorowanych - po 3 latach od wykonania urządzeń melioracji wodnych, po wszczęciu postępowania scaleniowego, po wystąpieniu klęski żywiołowej oraz inne.

Przeprowadzenie kontroli klasyfikacji będzie możliwe w momencie scalania gruntów, wymiany gruntów, a także w momencie złożenie indywidualnych skarg i wniosków rolników. 

Ponadto starosta w momencie wszczęcia klasyfikacji z urzędu będzie spośród zebrania kilku właścicieli wyznaczał trzech przedstawicieli oraz cały harmonogram prac, obszar objęty klasyfikacją oraz klasyfikatora - osobę wyznaczoną do dokonywania klasyfikacji. 

Po przeprowadzaniu klasyfikacji będzie sporządzany stosowny protokół, w którym opisana zostanie charakterystyka gruntów, ukształtowanie terenu, poziom morza, dominujące użytki rolne oraz typy gleb i dominujące klasy bonitacyjne. 

Obecnie zakończył się proces konsultacji społecznych ws. projektu rozporządzenia. Jedynie KRIR zgłosiła zastrzeżenia do projektu

Więcej na stronie Ministerstwa Rolnictwa pod adresem http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1413&LangId=0