Jak ANR traktuje te roszczenia? – zapytaliśmy w ANR.

Agencja Nieruchomości Rolnych w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa realizuje prawo do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa w trybie Dekretu o Reformie Rolnej z 1944 r., na rzecz byłego właściciela tej nieruchomości lub jego spadkobierców. Powyższe zatem obliguje Agencję do ustalenia (zweryfikowania) czy dana osoba jest uprawniona do skorzystania z tego prawa czy też nie – informuje Agencja.

Resort skarbu podał na początku marca ubiegłego  roku, że z powodów finansowych nie może być zrealizowany przygotowany projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Mogłoby to spowodować, jak uzasadniało ministerstwo, przekroczenie dozwolonej przez UE bariery długu publicznego w stosunku do PKB.

Jak stwierdza ANR, Kwestia rekompensaty, czy zwrotu byłym właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości rolnych, których dotyczyła reforma rolna, nie została dotychczas w Polsce uregulowana (ciągle brak tzw. ustawy reprywatyzacyjnej). Również ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U z 2007 r. nr 231 poz. 1700 z poźn. zm.) nie przewiduje reprywatyzacji mienia Zasobu w drodze zwrotu nieruchomości w naturze, ani też w formie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jedynie art. 56 ust. 2 ustawy nie zezwala na sprzedaż nieruchomości Zasobu w przypadkach, gdy toczy się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, byli właściciele mogą liczyć na pierwszeństwo w nabyciu:

Od 1999 r. ustawodawca wprowadził do ustawy przepisy dotyczące prawa pierwszeństwa dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców w nabyciu sprzedawanej przez Agencję nieruchomości za cenę ustalaną przy zastosowaniu przepisów przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowy tryb takiej sprzedaży określony jest obecnie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów. Należy podkreślić, że jest to uprawnienie przysługujące byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom wyłącznie w przypadku, gdy Agencja przeznacza daną nieruchomość do sprzedaży.

Do tej pory nie zostały wydane również inne przepisy, które stanowiłyby podstawę do zgłaszania zastrzeżeń przez byłych właścicieli o zwrot lub wykup nieruchomości rolnych przejętych przed dniem 1 stycznia 1992 r. na rzecz Skarbu Państwa.

Niezakończenie procesu reprywatyzacji to duże utrudnienie dla ANR. Trudno dziś przewidzieć, kiedy będzie mogła rozdysponować ziemię, do której zastrzeżenia zgłosili byli właściciele:

Agencja Nieruchomości Rolnych nie posiada uprawnień legislacyjnych (inicjatywy ustawodawczej), jest instytucją zadaniową. Dlatego nie jest właściwym adresatem pytania dotyczącego zakończenia procesu roszczeń reprywatyzacyjnych.