Spośród chętnych do zakupu ziemi od ANR, 32 proc. ankietowanych chciałoby nabyć areał do 5 ha, pozostali są zainteresowani pozyskaniem większych działek. Większość badanych, chciałaby sfinansować kupno ziemi za pomocą kredytu preferencyjnego (60 proc. w grupie do 5 ha, 68 proc. - do 15 ha i 61 proc. - powyżej 15 ha). Na drugim miejscu wymieniana jest płatność na raty (24 proc. - do 5 ha, 25 proc. - do 15 ha i 19 proc. - powyżej 15 ha).

Ośrodek badania opinii publicznej TNS OBOP przeprowadził w drugiej połowie września tego roku badanie dotyczące polskiej wsi i rolnictwa. Dotyczyło ono sposobu postrzegania życia na wsi w drugim półroczu 2011 r. oraz oceny poszczególnych instytucji ściśle współpracujących z mieszkańcami wsi. Z badania wynika, że rolnicy oceniają ANR pozytywnie. 79 proc. badanych wystawiło Agencji dobre oceny, w tym 15 proc. - bardzo dobre.

Natomiast jeszcze większa część mieszkańców wsi, bo aż 95 proc. ocenia jakość usług świadczonych przez ANR jako dobrą, w tym 12 proc. uważa, że jest ona bardzo dobra. Źle w tym zakresie postrzega Agencję jedynie 4 proc. badanych.

Z badania wynika, że dwie trzecie mieszkańców wsi pozyskuje informacje o działaniach Agencji z telewizji, głównie publicznej; co czwarty dowiaduje się o ANR od rodziny i znajomych. 20 proc. ankietowanych uzyskuje zaś taką wiedzę z prasy: branżowej, regionalnej i ogólnopolskiej, 17 proc. - z internetu, a tylko 8 proc. z radia.

Badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1500 osób (867 rolników i 633 "nierolników"). Wzięły w nim udział osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, ubezpieczone w KRUS, kierujące lub zarządzające gospodarstwem rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolna (grupa określana w badaniu jako "rolnicy"), oraz osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, nieubezpieczone w KRUS ( tzw. "nierolnicy"). Badanie było przeprowadzone na zlecenie ministerstwa rolnictwa, agencji rolnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Agencja Nieruchomości Rolnych powstała w lipcu 2003 r. w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która działała od października 1991 r. Jej głównym zadaniem jest sprywatyzowanie ziemi należącej do Skarbu Państwa po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz przejętej z Państwowego Funduszu Ziemi.

ANR przejęła ok. 4,7 mln ha, obecnie (według stanu na koniec września 2011 r.) w państwowym zasobie jest jeszcze nieco ponad 2 mln ha, w tym w dzierżawie jest 1,5 mln ha, czyli 75 proc. powierzchni zasobu. W ciągu dwudziestu lat ziemia podrożała z ok. 1 tys. zł za hektar do 17 tys. zł za ha.

Od dwóch lat Agencja zwiększyła sprzedaż ziemi ograniczając jej dzierżawienie. W tym roku planuje sprzedaż ponad 100 tys. ha ziemi. W 2010 r. do rolników trafiło 97 tys. ha.