W ciągu 16 lat działania Agencji rozdysponowano trwale jedynie połowę gruntów. Przedstawiany projekt ma na celu jak najszybsze i jak się zakłada najkorzystniejsze zbycie ziemi. Jeżeli projekt „przejdzie”, agencja będzie musiała wypowiedzieć umowy, aby wyłączyć z dzierżawy całość lub 30 proc. powierzchni dzierżawionych gruntów. Wypowiedzenie nie będzie miało zastosowania, jeżeli łączna powierzchnia użytków rolnych będących przedmiotem własności danego dzierżawcy w dniu 30 czerwca 2008 r. oraz użytków rolnych tanowiących nieruchomości Zasobu dzierżawionych przez niego w dniu wejścia w życie ustawy, po dokonaniu wypowiedzenia nie
przekraczałaby 300 ha lub jeżeli łączna powierzchnia użytków rolnych Zasobu dzierżawiona przez danego dzierżawcę w dniu wejścia w życie ustawy po dokonaniu wypowiedzenia nie przekracza 10 ha – czytamy w projekcie.

Oczywiście jeżeli dzierżawca „małohektarowy”, czyli gospodarujący na terenie do 10 ha, w ciągu roku zgłosi wniosek o sprzedaż ziemi, może ona zostać zbyta.

Szacunki mówią o 102 tysiącach właśnie takich gospodarzy. Posiadaczy większych działek jest zaledwie 18 tys.

„Oszczędzone” zostaną również spółki hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich „o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej”, w której prawa z akcji lub udziałów wykonuje Agencja. Zostaną zbyte dopiero po roku od wypowiedzenia dzierżawy i to na zupełnie innych zasadach niż reszta.

Przy kupnie gruntów istotną rolę odegra zasada pierwszeństwa. Będzie ono przysługiwało rolnikom indywidualnym, którzy chcą powiększyć gospodarstwo rodzinne. Będą oni mogli kupić ziemię bez przetargu, o ile w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wykazu działek zostanie na konkretny grunt złożony tylko jeden wniosek.

Nowością w projekcie ustawy jest umożliwienie wypowiadania umów na czas określony. Inną różnicą pomiędzy projektowaną zmianą a obecnie stosowanymi
rozwiązaniami jest zwiększenie części nieruchomości. Procent ten wzrośnie z 20 do 30 procent, które może podlegać wyłączeniu z przedmiotu dzierżawy.

- Jeśli projekt przejdzie w tym tygodniu wstępną weryfikację, musi być przyjęty przez Rząd i skierowany do Sejmu. O ostatecznym kształcie ustawy zdecyduje również Sejm – mówi nam Małgorzata Książyk z MRiRW.

Źródło: farmer.pl