ANR dokonuje wpłat do Funduszu Rekompensacyjnego, z którego regulowane są zobowiązania Skarbu Państwa względem Zabużan z tytułu pozostawionego mienia poza granicami państwa. W 2009 r. Agencja wpłaci do Funduszu 840 mln zł. Jak twierdzi prezes agencji, Tomasz Nawrocki pieniądze pochodzic będą głównie z dzierżawy i sprzedaży gruntów.

Agencja wypada nieźle, nie da się ukryć. Tymczasem w uproszeczeniu: ministerstwo rolnictwa chce, aby 30% dzierżawionej ziemi wróciło do zasobu Agencji, która następnie sprzedawałaby ją rolnikom w przetargach. Pozostałe grunty dzierżawcy kupowaliby na zasadzie pierwokupu.

Agencja Nieruchomości Rolnych dokonuje również innych wpłat na rzecz sfery publicznej. Agencja jest m.in. znaczącym płatnikiem podatku VAT, wnosi opłaty sądowe, w tym w sądach wieczysto - księgowych.

W latach 1993-2008 ANR przekazała środki m.in. na następujące cele:

1,95 mld zł - spłata zadłużenia przejętego po państwowych
przedsiębiorstwach gospodarki rolnej,

966 mln zł - wpłaty do budżetu państwa z tytułu wykupu obligacji
restrukturyzacyjnych na dofinansowanie BGŻ S.A.,

340 mln zł - wpłata do Agencji Rynku Rolnego na jej koszty
funkcjonowania,

885 mln zł - bezzwrotna pomoc gotówkowa oraz finansowanie inwestycji
i remontów infrastruktury przekazywanej samorządom,

513 mln zł - finansowanie stypendiów, kolonii oraz akcji dożywiania
dzieci,

509 mln zł - wydatki na aktywizację zawodową bezrobotnych i wpłaty
do Funduszu Pracy,

1,2 mld zł - wpłata na Fundusz Rekompensacyjny

3,3 mld zł - wpłaty do budżetu państwa z tytułu uzyskanej nadwyżki
wpływów (w latach 2005-2007).

Źródło:farmer.pl/ ANR