Bazę wolnych gruntów można już przeglądać korzystając z nowego narzędzia internetowego jakim jest przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Narzędzie to - choć nie jest jeszcze doskonałe - dostępne jest na stronie internetowej KOWR oraz na platformie internetowej eRolnik. Pozwala na identyfikację wolnych działek pod względem położenia, powierzchni, czy też formy rozdysponowania – dzierżawa lub zakup w drodze przetargu.

Według danych KOWR (stan na dzień 31 marca 2021 r.) w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu WRSP pozostawało do rozdysponowania konkretnie 179,3 tys. ha. Sprawdziliśmy dla Państwa, gdzie dokładnie znajdują się te wolne grunty i dane te zestawiliśmy na poniższym grafie:

Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na grudzień 2020 r.) wskazała, że znaczna część wyżej wymienionych gruntów (ok. 72%) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie.

Kolejne grunty (ok. 17%) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody.

Dla pozostałych gruntów (ok. 11%) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach itp.).

Jak wiadomo, głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania nieruchomości Zasobu WRSP jest dzierżawa. Zdaniem KOWR, dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, nie wymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości. Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje w trybie przetargowym (przede wszystkim w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych) lub w trybie bezprzetargowym (w przypadkach określonych w ustawie).

Według stanu na 31 marca 2021 r. w dzierżawie pozostawało 1 060,1 tys. ha (tj. 78% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP) na podstawie zawartych 65,5 tys. umów dzierżawy.

Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 30 września 2020 r. wynosił ogółem 1 358 463 ha.