Sejmowa Komisja Rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Projekt proponuje preambułę, która – jak mówił poseł sprawozdawca Krzysztof Jurgiel – ułatwi interpretację: „W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych, które w  myśl Konstytucji stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla  zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Polsce, w trosce o  zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania  zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony  środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą  ustawę”.

Propozycja zawiera też zapisy ograniczające możliwość nabywania ziemi w celach spekulacyjnych.

Przewidują, że nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha może być wyłącznie rolnik indywidualny, osobiście prowadzący lub zamierzający utworzyć i osobiście prowadzić gospodarstwo rodzinne, a nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić jedynie w celu utworzenia, bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego, z zachowaniem jego maksymalnej normy  obszarowej, określonej w ustawie.

„Nabywca obowiązany jest osobiście prowadzić gospodarstwo rolne, do którego została  włączona lub które stanowi nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat  od dnia nabycia. W okresie tym nieruchomość nie może być zbywana, obciążona, ani oddawana w użytkowanie innym osobom” – zapisano, przewidując możliwość uzyskania sądowego zezwolenia na te czynności przed upływem okresu 10 lat z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Ponadto projekt wprowadza ściślejszą definicję rolnika indywidualnego, przez dodanie do niej kryterium dochodowego. „Za rolnika indywidualnego może być uznany tylko ten  rolnik, który osobiście pracuje w prowadzonym gospodarstwie, natomiast warunek  osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy (to jest zmiana dodana przez projekt), gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa są nie niższe, niż jedna czwarta część wszystkich jego dochodów”.

Projekt przewiduje ważne ograniczenie: „Nabycie własności nieruchomości rolnej musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź  powiększenia gospodarstwa rodzinnego, czyli gospodarstwa od 1 do 300 ha. Obrót ziemią rolna musi się zawierać w tych granicach. Jednocześnie projektodawcy chcą zapobiec transakcjom pozornym, których celem jest tworzenie gospodarstw większych niż 300 ha, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy dwóch lub więcej właścicieli prowadzi w rzeczywistości jedno gospodarstwo rolne, o wielkości powyżej 300 ha. Tu jest zmiana dość istotna, bowiem obecnie gospodarstwa powyżej 300 ha mogą być tworzone, natomiast nowelizacja to wyklucza” – napisano w uzasadnieniu.

Rząd dotąd nie zaopiniował projektu.

Posłowie chcą, aby projekt trafił do powołanej już wcześniej podkomisji, zajmującej się projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa.

 Posiedzenie trwa.