Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 8 grudnia br. Podpisał rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rozporządzenie zawiera w szczególności uregulowania związane z wykształceniem osób zajmujących się wykonywaniem czynności kontrolnych, w zakresie płatności dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego; wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.