Na interpelację odpowiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

- W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. sprzedano na rzecz cudzoziemców grunty z ZWRSP o powierzchni 372,79 ha, z czego osobom fizycznym sprzedano 9,73 ha, zaś osobom prawnym 363,06 ha - poinformował wiceminister Romanowski.

Zawarto w sumie 113 umów sprzedaży ziemi z ZWRSP.

W omawianym okresie najwięcej ziemi z zasobu Skarbu Państwa sprzedano w woj. wielkopolskim - 92,69 ha, opolskim - 92,40 ha i lubuskim - 42,30 ha. Ok. 28,41 ha sprzedano w woj. śląskim, 22,97 ha w woj. kujawsko-pomorskim, 20,85 ha w woj. pomorskim. Żadnej takiej transakcji nie odnotowano na Podlasiu.

Romanowski dodał, że cudzoziemcem, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), w rozumieniu ww. ustawy, jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3 powyżej.

- Ponadto, podkreślić trzeba, że z dniem 1 maja 2016 r. skończył się, obowiązujący od 2004 r., okres ochronny na zakup nieruchomości rolnych położonych na terytorium Polski przez określonych cudzoziemców. Oznacza to, że cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej mogą kupować w Polsce grunty rolne bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - zaznaczył wiceminister rolnictwa.