Jak wynika z najnowszych podsumowań KOWR, stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 30 czerwca 2022 r. wynosił ogółem 1 346 898 ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 082 334 ha, w trwałym zarządzie 17 399 ha, użytkowaniu wieczystym 52 521 ha, dożywotnim użytkowaniu 2 098 ha, bezumownym użytkowaniu 7 395 ha.

Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 155 294 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 29 282 ha.

Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 317 616 ha.

Ile ziemi wydzierżawiono?

Głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania nieruchomości Zasobu WRSP jest dzierżawa. Jak podaje KOWR, według stanu na 30 czerwca 2022 r. w dzierżawie pozostawało 1 082,3 tys. ha (tj. 80% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP) na podstawie zawartych 68,7 tys. umów dzierżawy.

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2022 r. wydzierżawiono ogółem 27 331 ha gruntów Zasobu WRSP, na podstawie 2 648 zawartych umów, z czego 98,3 % w trybie przetargowym.

Grunty Zasobu WRSP pozostające do rozdysponowania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu WRSP pozostawało do rozdysponowania 155,3 tys. ha.

Jak podaje KOWR, dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na grudzień 2021 r.) wskazała, że znaczna część gruntów (ok. 74%) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie. Kolejne grunty (ok. 16%) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Dla pozostałych gruntów (ok. 10%) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach itp.)

Jaki jest czynsz dzierżawny?

Według danych KOWR na 17 sierpnia br., średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 12,9 dt pszenicy/ha.

W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została wyliczona na podstawie zawartych 888 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 7 456 ha gruntów .

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim – 28,9 dt/ha, śląskim – 22,7 dt/ha, wielkopolskim – 18,8 dt/ha i lubelskim – 18,5 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej powyżej 10,00-99,99 ha i wyniósł 14,6 dt/ha (247 umów), a najniższy w grupie 100,00-299,99 ha - 6,9 dt /ha (4 umowy).

W porównaniu z IV kwartałem 2021 roku, w I kwartale 2022 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 3,4 dt/ha, tj. 36%, przy wydzierżawieniu o 2 543 ha większej powierzchni gruntów - 52% i zawarciu o 147 większej liczby umów - 20%.

Analizując wyniki rok do roku, to jest w porównaniu do I kwartału 2021 roku, w I kwartale 2022 roku średnia wysokość czynszu zmalała o 3,2 dt/ha, tj. 20%, przy wydzierżawieniu o 1 133 ha mniejszej powierzchni gruntów - 13% i zawarciu o 37 większej liczby umów - 4%.