PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?
Wielu rolników jest niezadowolonych z tego, iż ich działki wchodzą w skład obwodów łowieckich

Dla celów prowadzenia gospodarki łowieckiej cały obszar Polski został podzielony na obwody łowieckie. Podziału dokonano na mocy uchwał poszczególnych sejmików województwa, a właścicieli gruntów nikt o zdanie nie pytał. Obecnie jednak istnieją już możliwości skutecznego wyłączenia swojej działki z terenu obwodu łowieckiego. Poniżej wskazujemy, w jaki sposób to zrobić.Wielu rolników jest niezadowolonych z tego, iż ich działki wchodzą w skład obwodów łowieckich. Zasadniczą przyczyną tego niezadowolenia jest fakt, iż nie zapytano ich, czy chcą, aby ich grunty objęte zostały reżimem łowieckim, czyli w zupełności nie poszanowano ich uprawnień właścicielskich. Na tym tle często dochodzi do konfliktów, które wynikają choćby z szacowania szkód tak wywoływanych w uprawach przez dziką zwierzynę, jak i samych myśliwych prowadzących polowania i inne działania związane z gospodarką w danym obwodzie. Źródłem konfliktów często bywa też specyfika prowadzonej przez rolnika działalności, którą obecność myśliwych zaburza czy wręcz jej szkodzi, np. wystrzały z broni płoszą konie w stadninie i bydło na pastwisku, czy też uniemożliwiają gościom spacery po okolicy w gospodarstwie agroturystycznym. Niechęć właścicieli gruntów do myśliwych może również wynikać ze względów światopoglądowych.

DOTYCHCZASOWY SPOSÓB USTALANIA OBWODÓW

Ustanawianie obwodów łowieckich do 21 stycznia 2016 r. miało miejsce w oparciu o przepisy ustawy prawo łowieckie, które stanowiły, że podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego obszaru. Wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., wydanego w sprawie o sygn. akt P 19/13, przepisy te utraciły jednak moc obowiązującą z dniem 21 stycznia 2016 r. (czyli 18 miesięcy po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny).

ZDANIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku jednoznacznie stwierdził, że fakt, iż właściciele gruntów nie mają żadnych praw umożliwiających im sprzeciwienie się, aby ich tereny zostały włączone do obwodów łowieckich i prowadzone były na nich polowania, stanowi istotne ograniczenie prawa własności, a przez to jest to niezgodne z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał zauważył, iż prowadzenie gospodarki łowieckiej na danym terenie nierozerwalnie wiąże się z powstaniem po stronie właścicieli gruntów pewnych obowiązków i konieczności znoszenia wykonywania polowania przez uprawnione podmioty. Przykładowo w związku z objęciem nieruchomości granicami obwodu łowieckiego na właścicieli gruntów zostały nałożone również pewne obowiązki czynne (czyli wymagające ich aktywności), m.in. obowiązek właściciela zawiadomienia właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno. Kolejnym obowiązkiem właścicieli nieruchomości rolnych jest współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami łowieckimi. Trybunał wskazał również, że podstawowym ograniczeniem prawa własności nieruchomości włączonej do obwodu łowieckiego jest obowiązek właściciela znoszenia wykonywania polowania na terenie jego nieruchomości. Polowanie zaś może być uciążliwe dla właściciela, gdyż wiąże się z używaniem przez myśliwych broni palnej, co może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia wszelkich osób przebywających na terenie, na którym się ono odbywa, czy też powstanie szkód łowieckich.

Stąd też biorąc pod uwagę, iż włączenie nieruchomości gruntowej do obwodu łowieckiego powoduje liczne ograniczenia możliwości pełnego korzystania przez właściciela z przedmiotu prawa własności i, co istotne, właściciel nie ma żadnych instrumentów prawnych pozwalających mu się skutecznie przeciwstawić włączeniu jego działki do granic obwodu łowieckiego, powyższe regulacje zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z prawem i na tej podstawie rolnicy mogą podejmować dalsze działania prawne.

TRYB WYŁĄCZENIA DZIAŁKI Z OBWODU

Wydane przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenie otworzyło możliwość występowania przez rolników do sądu administracyjnego ze skargą o stwierdzenie nieważności uchwały sejmiku, na mocy której ustalono obwody łowieckie.

Podstawę prawną takiej skargi stanowią przepisy ustawy o samorządzie województwa, zgodnie z którymi każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis do usunięcia naruszenia prawa - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. Z powyższego wynika, iż aby skutecznie wnieść skargę do sądu administracyjnego, muszą być spełnione następujące przesłanki:

1. wydanie przez organ województwa uchwały w sprawie z zakresu administracji publicznej, którą naruszono interes prawny lub uprawnienie skarżącego,

2. uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszeń,

3. zachowanie terminu do wniesienia skargi przewidzianego przepisami ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym miejscu należy wskazać, jak interpretować pojęcie interesu prawnego w żądaniu skarżącego - otóż przesłanka ta jest spełniona wtedy, gdy grunt stanowiący własność skarżących został włączony do obwodu łowieckiego, bo to właśnie powoduje ograniczenia wolnościowe właściciela. Należy zatem pamiętać, iż nie można się domagać stwierdzenia nieważności uchwały sejmiku województwa w odniesieniu do innych działek, których nie jesteśmy właścicielami, czy też w odniesieniu do całego obwodu łowieckiego.

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Podsumowując, należy wskazać, iż aktualnie ze względu na fakt, iż do tej pory nie została uchwalona nowelizacja prawa łowieckiego zapełniająca lukę po przepisie uchylonym przez Trybunał Konstytucyjny, istnieje możliwość podejmowania skutecznych działań mających na celu wyłączenie naszej działki z obwodów łowieckich. Czy i na jakich zasadach będzie to możliwe w nowym stanie prawnym, jest to dość niepewne, zwłaszcza iż w projektowanych zmianach pojawia się budzący pewne wątpliwości zapis o możliwości ustanowienia zakazu wykonywania polowania na terenie nieruchomości w trybie wniosku do sądu powszechnego, z uwagi na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Z pewnością takie podejście do zakazu polowań jest znacznie węższe niż obecna możliwość wynikająca z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Należy również wskazać, iż częstokroć rolnicy zastanawiają się, jak będzie wyglądać odpowiedzialność za wyrządzone na ich gruntach szkody przez dzikie zwierzęta, w sytuacji, gdy obszar ich nieruchomości nie będzie już wchodził w skład obwodów łowieckich. Brak jest tutaj zagrożenia dla interesów rolników, gdyż zgodnie z obowiązującą regulacją prawną poza obszarem obwodów łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa ze środków budżetu państwa (trzeba jednak pamiętać, iż odpowiedzialność państwa może doznawać pewnych ograniczeń).

Masz problem natury prawnej? Napisz do nas! redakcja@farmer.pl

 

Artykuł ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (98)

 • krissiak 2018-04-03 09:59:20
  Zbrodnairze zostawcie w spokoju zwierzęta. Sami się zastrzelcie.
 • Mysliwy 2018-01-23 17:10:32
  jestem mysliwym moim marzeniem jest zmniejszenie liczby odstrzałów zwierzyny sarny jelenia dzika niech społeczeństwo zrozumie skutki nadmiernej ilości zwierzyny w łowisku TO MY LUDZIE WCHODZIMY W ICH NATURALNE OSTOJE BUDUJEMY DOMY FABRYKI AUTOSTRADY a potem płaczemy nad ich losem
  • max 2019-01-28 12:12:52
   Jestem miłośnikiem zwierząt. Moim marzeniem jest, żeby myśliwi przestali dokarmiać dziką zwierzynę powodując jej gigantyczną nadpopulacje. Wtedy nagle okaże się, że żadna gospodarka łowiecka nie jest nam potrzebna. Mam też marzenie, żeby karma jednak wracała.
  • andrzej 2019-12-10 10:48:07
   jestem właścicielem danego terenu i nic panu do tego. Może Pan sobie kupić działkę i strzelać .
  • MAŁGORZATA 2019-12-11 11:13:11
   Przestańcie dokarmiać to zwierzęta same uregulują ilość
 • Bronek 2018-01-23 11:53:11
  Jestem rolnikiem i nie wyobrażam sobie gdyby myśliwi nie pilnowali moich pól. Co roku siedzą w noc i dzień. Są szkody ale na pewno nie takie jakby myśliwi nie odwiedzali mojej ziemi. Taka moje zdanie
  • magda 2019-01-28 12:22:44
   Ci sami myśliwi całe lato, jesień i zimę wyrzucają na pola i obok nich sterty suchego chleba, jabłek, ziemniaków i kukurydzy wyciągając tym samym zwierzęta na pola, przyzwyczajając do nietypowego pokarmu i powodując nienaturalny wzrost populacji. Wielcy wybawcy, którzy najpierw produkują "nadmiarową" zwierzynę, żeby potem móc bezkarnie pod płaszczykiem wielkiego bohatera rolników usuwać następstwa swoich działań.
  • Wioleta 2019-05-03 10:07:10
   To masz wielkie szczescie ze mysliwi pilnują twoich upraw to bardzo dziwne chyba ze to pana znajomi u mnie łąkę dziki oraja kilka razy w roku dostalam 100z tego tytulu po zgloszeniu dol koła łowieckiego nic sie nie zmieniło dziki dalej sa w takiej samej ilosci (chyba ze wzgledu na wymagania weterynaryjne) za to sarny bażanty jak najbardziej szczelaja bez opamietania to tak zwane kontrolowanie populacji w danym obszaze żenada.
 • bubek 2018-01-23 08:21:23
  Czy ktoś się zastanowił jaki wpływ ma takie działanie na możliwości np. redukcji dzików w związku z ASF. Wyłączając grunty, blokując polowania - dajecie myśliwym argumenty usprawiedliwiające tak wysoki stan populacji dzika !!!!!!!!!!!!!!
 • Rolnik 2018-01-22 22:06:34
  Jeśli myśliwi nie będą mogli polować u rolnika, który wyłączył swoje pole z obwodu łowieckiego, to kto zapłaci mu odszkodowanie ja zwierzęta zniszczą mu uprawę? Ekolodzy?
  • Weronika 2018-06-28 10:14:30
   Czy wyłączenie działki z obwodu łowieckiego ma jakiś wpływ na możliwośc uzyskania odszkodowań za uprawy zniszczone przez dzikie zwierzęta? Żadnego! Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa (a nie koło łowieckie). [art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie]
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.23.193
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.