Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów z końca kwietnia 2022 r., 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 roku i pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ma trafić m.in. na ”… ok. 300 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną w Ukrainie; 100 mln zł na zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego; 100 mln zł na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ….”.

Na czym konkretnie KOWR zarobił?

O wyniki działalności KOWR w zakresie gospodarowania ZWRSP w 2021 r. zapytali w interpelacji poselskiej Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke.

- W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano nieruchomości rolne ZWRSP o łącznej powierzchni 3 566 ha. Przychody ze sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP w tym okresie wyniosły 177 156 tys. zł - wymienia w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

W tym samym czasie powierzchnia nieruchomości nierolnych sprzedanych z ZWRSP wyniosła 1 301,9 ha. Przychody ze sprzedaży nieruchomości nierolnych ZWRSP w tym okresie wyniosły 536 284 tys. zł.

W sumie przychody ze sprzedaży mienia ZWRSP w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 751 413 tys. zł.

Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych

Jak podaje Rafał Romanowski, średnia cena sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych z ZWRSP za ubiegły rok wyniosła:

 • dla gruntów rolnych - 41 836 zł za 1 ha,
 • dla gruntów nierolnych - 511 000 zł za 1 ha.

Wpływy ze sprzedaży gruntów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1 486 765 tys. zł, z tego:

 • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich - 726 432 tys. zł,
 • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2021 r. - 760 333 tys. zł.

Nie wszystkie oferowane grunty znalazły kandydatów na dzierżawców

Według informacji przedstawionej przez wiceministra Romanowskiego, powierzchnia gruntów wydzierżawionych z ZWRSP (łącznie rolnych i nierolnych), wyniosła w ubiegłym roku 35,8 tys. ha.

W tym okresie odbyło się 5 379 przetargów na dzierżawę, w których zaoferowano powierzchnię 34 859 ha. Rozstrzygnięto 3 659 przetargów na powierzchnię 28 489 ha. W tym okresie skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości ZWRSP, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w relacji do przetargów odbytych, wyniosła 68%. Skuteczność przetargów, mierzona powierzchnią rozstrzygniętych przetargów do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy, wyniosła 82%.

- Nie wszystkie oferowane grunty znalazły kandydatów na dzierżawców - podkreśla w odpowiedzi na interpelację poselską Rafał Romanowski.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ZWRSP w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 496 623 tys. zł.

Wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP wyniosły natomiast 569 915 tys. zł.

Średni czynsz dzierżawny

Średni czynsz dzierżawny wyliczony w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla 3,8 tys. nowozawartych umów dzierżawy gruntów rolnych na powierzchnię 35,8 tys. ha, wyniósł 13,3 dt pszenicy za 1 ha. Średni czynsz dzierżawny wyliczony za grunty rolne (bez czynszu za budynki), według stanu na 31 grudnia 2021 r. dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy wyniósł 5,5 dt pszenicy za 1 ha.

Wskaźniki spłacalności należności bieżących z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości ZWRSP w 2021 roku wyniosły:

 • wskaźnik spłacalności należności ogółem - 95,72%,
 • wskaźnik spłacalności z tytułu dzierżawy - 92,51%,
 • wskaźnik spłacalności z tytułu sprzedaży - 96,81%.

Skąd nadwyżka środków finansowych?

Jak poinformował posłów wiceminister Romanowski, nadwyżka środków finansowych ZWRSP za rok 2021 w wysokości 594 955 tys. zł, ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1746, z późn. zm.), stanowi sumę zaliczek z tytułu nadwyżki środków finansowych wpłaconych w 2021 r. w wysokości 20 000 tys. zł oraz zobowiązanie z tytułu nadwyżki za rok 2021 w wysokości 574 955 tys. zł.

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Na wysokość nadwyżki środków finansowych ZWRSP za 2021 r. wpływ miały:

 • stan środków na początek okresu, który był wynikiem działalności ZWRSP za 2020 r.,
 • uzyskane w 2021 r. wpływy z zagospodarowania mienia ZWRSP,
 • poniesione wydatki obejmujące wpłaty do budżetu państwa, zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, zasilenie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, środki na koszty funkcjonowania KOWR i wydatki w zakresie gospodarowania mieniem ZWRSP,
 • udzielone rolnikom i spłacone pożyczki (na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
 • wysokość kwoty zabezpieczonej na poczet spłaty zobowiązań w bieżącym roku.