Zlikwidowanie jednostek gospodarczych ANR, które nastąpiło od początku stycznia, oznacza dla ANR także koniec możliwości otrzymywania dopłat bezpośrednich.

„Czy przewidywane jest przywrócenie jednostek gospodarczych ANR – w związku z utratą możliwości prowadzenia uprawy ziemi będącej w zasobie; 16 mln zł dopłat bezpośrednich ANR przysługuje z tytułu wniosków złożonych w 2012 r. – czy dopłaty te będą stracone?” – pytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

„Zniesienie jednostek gospodarczych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. Nr 262, poz. 1567) nastąpiło z dniem 31 grudnia 2012 r. – potwierdza ministerstwo i dodaje: - Agencja Nieruchomości Rolnych w głównej mierze została powołana w celu rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Stąd też nieruchomości pozostałe po jednostkach gospodarczych Zasobu zostaną przeznaczone do sprzedaży”.

Czas płynie, najwyraźniej zatarciu uległy w Ministerstwie Rolnictwa cele, w jakich „w głównej mierze” powołano ANR.

Warto więc przypomnieć zadania ANR, jakie postawiła przed nią ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r., tak zmieniająca brzmienie art. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: 

„”Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,

2) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,

4) obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,

5) administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,

6) zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,

7) inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych,

8) tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej,

9) wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności przez przyznawanie stypendiów dzieciom byłych pracowników, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz kształcącym się w szkołach wyższych.

2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również inne zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego”.”

Zadania uwzględnione jako 8 i 9 zostały potem uchylone.

Jak więc widać, 10 lat temu najwyżej stawiano restrukturyzację, potem racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego Zasobu, dopiero na trzecim miejscu - sprzedaż.

Ale teraz jest inaczej…