W sobotę na konferencji prasowej w Szczecinie Jurgiel powiedział, że zaplanowane są działanie dotyczące aktywizacji obszarów popegeerowskich znajdujących się m.in. w województwie zachodniopomorskim. - Mamy miejsca, gdzie potrzebny jest kompleksowy program wsparcia. Chcemy, aby dokonała się aktywizacja obszarów, na których znajdują się niewykorzystane budynki będące w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych - mówił minister.

Chodzi o rewitalizację obszarów "defaworyzowanych", w tym po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych", która ma prowadzić do stworzenia takich warunków bytowych, które zachęcałyby do pozostania na wsi. Chodzi też o stworzenie trwałych więzi społecznych oraz warunków do alternatywnego wykorzystania dostępnych zasobów, aby zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich i spowodować wzrost dochodów miejscowej ludności.

Realizacja tych zamierzeń będzie się odbywała poprzez m.in. przekazywanie na rzecz gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych infrastruktury związanej z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości potrzebnych do urządzenia i funkcjonowania osiedli, w tym w szczególności placów zabaw, boisk, obiektów kulturalno-oświatowych.

Będzie też udzielane wsparcie finansowe dla gmin, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych powstałych na mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym w szczególności dofinansowanie remontów i modernizacji dróg osiedlowych (urządzenie chodników, oświetlenie ulic, remont nawierzchni), urządzenia placów zabaw, boisk, obiektów kulturalno-oświatowych.

Resort rolnictwa ponadto proponuje rozszerzenie preferencji związanych z nabywaniem lokali mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i objęcie nimi też innych najemców spoza grupy pracowników b. PGR.

Rewitalizacja polegać będzie także na doprowadzeniu budynków, w których znajdują się mieszkania w całości lub częściowo kupione z państwowego zasobu, do współczesnych wymagań mieszkaniowych m.in. poprzez wymianę pokryć dachowych, dociepleń, elewacji, itp.

W projekcie planuje się również nieodpłatne przekazanie na rzecz samorządu terytorialnego obiektów budowlanych w celu ich adaptacji na cele mieszkaniowe pod warunkiem, że co najmniej 50 proc. zostanie przeznaczona na cele socjalne.

Rozszerzony zostanie katalog beneficjentów uprawnionych do nieodpłatnego przejęcia obiektów zabytkowych pod warunkiem ich rewitalizacji z założeniem, że obiekty te będą albo udostępnione czasowo na rzecz osób zwiedzających, albo ich sposób wykorzystania stworzy miejsca pracy.

Przewiduje się też nieodpłatne, sezonowe udostępnianie niewielkich gruntów, o niskiej przydatności rolniczej np. na rzecz pszczelarzy, organizacji sezonowego skupu płodów rolnych, pod organizację imprez okolicznościowych, np. dożynek, wystaw, plenerów, itp.

- Jednym z głównych celów obecnego rządu jest wyrównania poziomów życia na wsi w stosunku do miast, dotyczy to również obszarów popegeerowskich. Zakładamy, że zrealizowanie tego projektu zwiększy atrakcyjność osiedli mieszkaniowych, co stanowić będzie zachętę do pozostania albo zamieszkania na ich terenie oraz zwiększy dostępność lokali mieszkalnych również dla osób zainteresowanych osiedleniem się w rejonach objętych programem - podkreślił minister Jurgiel.