W wydanym przez protestujących komunikacie czytamy:

„W dniu dzisiejszym tj. 5.12.2013 r., mija pierwsza rocznica rozpoczęcia 77. dniowego protestu rolników w Szczecinie. Przed rokiem złożyliśmy na ręce Stanisława Mićko, wicewojewody zachodniopomorskiego, petycję kierowaną do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, zawierającą 14 postulatów dotyczących zmiany niekorzystnej dla naszego regionu strategii działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegaliśmy również o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, który umożliwiłby prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Roczna perspektywa potwierdza informacje przekazywane w naszych wcześniejszych komunikatach o niezadowalającym stanie realizacji zgłoszonych postulatów i zawartych w trakcie protestu ustaleń. Najbardziej niepokoi brak działań w kierunku przygotowania rozwiązań prawnych ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych po 30 kwietnia 2016 r., mimo, że podpisane w dniu 11 stycznia 2013 r. Ustalenia i Komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. zawierały zobowiązanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do natychmiastowego podjęcia takich prac.

Dramatycznie pogorszyła się sytuacja rynkowa i opłacalność produkcji rolnej (przy biernej postawie rządu), a w zaciszu gabinetów Ministerstwa Finansów toczą się objęte głęboką tajemnicą  prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie. Rząd „odpuścił” również walkę o środki z budżety Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie na lata 2014-2020 na rzecz środków na politykę spójności.

Istnieją jednak pewne symptomy poprawy sytuacji. Dzięki aktywnej postawie członków komisji przetargowych reprezentujących środowisko rolnicze oraz współpracy pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych, udało się ograniczyć udział osób podstawionych – „słupów” w przetargach ograniczonych na zakup nieruchomości z Zasobu WRSP. Trudno nie dostrzec wzrostu poziomu i obiektywizmu informacji medialnych dotyczących rolnictwa i działalności naszego Komitetu. Pogłębia się współpraca z NSZZ „Solidarność” i innymi związkami pracowniczymi. Wzrasta  świadomość i aktywność społeczna środowiska rolniczego. Wszystko to, budzi nadzieję.

Wielki syn polskiej wsi Kardynał Stefan Wyszyński, tak mówił o nadziei: „Mówią, że nadzieja to matka głupich, a ja wam mówię, że nadzieja to matka ludzi mądrych patrzących daleko w przyszłość”. Chcemy być mądrzy dorobkiem poprzednich pokoleń. Dorobek ten pragniemy wzbogacić i przekazać następnym pokoleniom, dlatego zamiast kolejnych postulatów i żądań w pierwszą rocznicę protestu Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego ogłosi KARTĘ GOSPODARSTW RODZINNYCH, zbiór zasad i wartości, którymi chcemy się kierować w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej. Przez kolejny rok – 2014 – będący Międzynarodowym Rokiem Gospodarstw Rodzinnych Organizacji Narodów Zjednoczonych będziemy promować Kartę w naszym środowisku i zachęcać polskich rolników do jej podpisania.”

Szczegółowe informacje  będą opublikowane jutro.