Zgodnie z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawodawca zmienił  m.in. przepisy  art. 2b ust. 1.

Jak określają te przepisy właściciel nieruchomości rolnej, którą nabył po 29 kwietnia 2016 r., zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła ta zakupiona nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat (liczone od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości).

W przeciągu tych 5 lat nabyta nieruchomość nie może zostać sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom, chyba że za wyjątkową zgodą Dyrektora Generalnego KOWR.

Właściciel nieruchomość musi więc wystąpić do Dyrektora Generalnego KOWR ze stosownym wnioskiem do KOWR o zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej. Zgoda na zbycie nieruchomości przed minięciem okresu 5 lat może być udzielona jedynie w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem właściciela nieruchomości lub interesem publicznym.  

Istnieją wyjątki od reguł ustalonych w art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wyjątki od reguły

Wyjątkiem do wyżej wymienionej sytuacji jest zbywanie lub oddawanie nieruchomości rolnej w posiadanie:

  • osobie bliskiej (czyli rodzinie);
  • w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 pojęcie umowy z następcą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym;
  • jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz Krajowemu Ośrodkowi;
  • państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • spółce, o której mowa w art. 2a warunki nabycia nieruchomości rolnej ust. 3 pkt 1 lit. ca ( chodzi o spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa);
  • spółce kapitałowej lub grupie kapitałowej (prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych);
  • nieruchomości rolnej nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego;
  • nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha;
  • nieruchomości rolnej położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.