Zwróciliśmy się z prośbą do Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR w sprawie komentarza dotyczącego reguł związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości rolnych.

Zapytaliśmy ekspertów z KOWR-u, na co rolnik musi zwrócić uwagę jeżeli chce sprzedać nieruchomość rolną (grunty rolne), aby określić nawet wstępnie czy może to zrobić bez konieczności składania wniosku do Dyrektora Generalnego KOWR?

Poniżej publikujemy następujący komentarz, który otrzymaliśmy z  Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR:

Z uwagi na powyższe zakładając, że pytania dotyczą obrotu nieruchomościami na rynku prywatnym, a w szczególności kwestii związanych ze stosowaniem aktualnych przepisów art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) – czyli przepisów odnoszących się do ustawowych obowiązków i ograniczeń określonych tymi przepisami nabywców nieruchomości rolnych – przedkładamy informację ogólną w zakresie stosowania obecnie obowiązujących przepisów ww. ustawy.

5 letnie "uziemienie" gruntów rolnych

Należy wskazać, że ustawodawca w art. 2b ust. 1 ustawy określił, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

Podkreślić należy, że obowiązek, o którym mowa w art. 2b ust. 1 ustawy, dotyczy prowadzenia „gospodarstwa rolnego”, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna. Zatem istotę tego obowiązku należy wiązać bezpośrednio z koniecznością prowadzenia gospodarstwa rolnego, nie zaś z samym faktem nabycia nieruchomości rolnej. Ustawodawca określił bowiem, że pod pojęciem „gospodarstwa rolnego” należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej lub łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Jednakże należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy nabywcą jest rolnik indywidualny, to nabycie przez niego nieruchomości rolnej będzie wiązać się nierozerwalnie z obowiązkiem osobistego prowadzenia tego gospodarstwa.

Jednocześnie zgodnie z art. 2b ust. 2 ustawy – w okresie pierwszych 5 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Ograniczenie to ustawodawca odniósł wprost do nabywcy oraz nabytej nieruchomości rolnej, czyli przedmiotu nabycia.

Należy wyjaśnić, że przepisy art. 2b ust. 1 i 2 ustawy, co do zasady, dotyczą nabywców nieruchomości rolnych, którzy stali się właścicielami tych nieruchomości po 29.04.2016 r.

Komu możesz swobodnie sprzedać ziemię?

Ponadto ważną kwestią wymagającą podkreślenia jest to, iż przywołane przepisy nie odnoszą się automatycznie do wszystkich nabywców nieruchomości rolnych, którzy stali się właścicielami takich nieruchomości po 29.04.2016 r. – ustawodawca przewidział bowiem pewne wyjątki od ogólnej zasady (które wyszczególnił w art. 2b ust. 4 ustawy, jako katalog zamknięty), w tym m.in. dotyczące nieruchomości rolnej:

- położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha,

- nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego,

- położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

- zbywanej lub oddawanej w posiadanie:

  • osobie bliskiej (tj.: zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, rodzeństwu rodziców, małżonkowi, osobie przysposabiającej i przysposobionej oraz pasierbom),
  • jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz KOWR,
  • osobie, której przyznano pomoc tzw. „Młodego rolnika” w ramach PROW 2014-2020.

Sprzedaż tylko za zgodą KOWR?

Ustawodawca przewidział również możliwość zbycia nieruchomości rolnej lub oddania jej w posiadanie innemu podmiotowi przed upływem ww. okresu, ale w ściśle określonych warunkach.

Zgodnie z art. 2b ust. 3 ustawy Dyrektor Generalny KOWR, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej (czyli jej właściciela/współwłaściciela), wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 (tj. na zbycie nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom), przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi (art. 2b ust. 3a ustawy).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że odrębną kwestią jest możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez potencjalnego zainteresowanego. Na ww. stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl w zakładce „UKUR – obrót ziemią rolną” zamieszczone zostały informacje dotyczące stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przydatne dla osób zainteresowanych zbyciem lub nabyciem nieruchomości rolnych.