Protestujący nie są jednak zadowoleni. Uważają, że problem działalności ANR powinien być kompleksowo przeanalizowany.

- Z czego mamy być zadowoleni? – mówi Edward Kosmal, przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. - Ziemia nie wróciła do macierzy, rolnicy nie kupują ziemi. Jeszcze nic nie załatwiliśmy. Odszedł jeden dyrektor, dwóch pozostało. Rozmowy powinny być kontynuowane, a na 2 tygodnie je odłożono, bo minister nie ma czasu. A gdzie 14 pozostałych naszych postulatów, dotyczących podatku, KRUS, problemów rolnictwa? Na razie czekamy. Sprawdzamy, czy rząd podejmie problem.

Porozumienie, zawierające 11 punktów, potwierdza ustalenia podjęte 18 czerwca 2012 r. z prezesem ANR. Do 18 stycznia ma on wydać stosowne zarządzenia, realizujące porozumienie. „Niezwłocznie, nie później jednak niż do końca stycznia 2013 r.” rozpoczną się rozmowy dotyczące pozostałych postulatów. Komitet Protestacyjny zawiesił czynną akcję protestacyjną, ale ciągniki i protestujący mają pozostać przed siedzibą OT ANR.

Wśród ustaleń znalazł się zapis, przewidujący odstąpienie od przetargu na wniosek izby rolniczej „w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu”. Jeśli przetarg będzie dwukrotnie odwołany, nieruchomość trafi do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, która będzie mogła być przedłużona na okres przekraczający 3 lata. W pierwszej kolejności ma być rozważany tryb ograniczonego przetargu ofert pisemnych na sprzedaż. Uruchamia się go na wniosek izby rolniczej, który powinien wskazywać „inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty takie jak na przykład:

a) powierzchnia gospodarstwa,

b) odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości”.

Rozszerzono katalog sytuacji, w których Agencja może wykonywać prawo odkupu, o przypadki gdy:

a) nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,

b) prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

„Agencja Nieruchomości Rolnych zobowiązana jest do skorzystania z prawa odkupu nieruchomości” - przyjęto. Jeśli izba rolnicza zawiadomi o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencję, ta w ciągu 7 dni zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nieskorzystania z prawa odkupu.

Ważna zmiana dotyczy umów sprzedaży: mają być w nich wprowadzone sankcje finansowe w wysokości 40 proc. ceny sprzedaży za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat zobowiązania się do:

a) osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym z Zasobu,

b) poinformowania o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

c) nieustanawiania bez zgody Agencji hipoteki na gruncie nabytym z Zasobu.

Wymogu osobistego prowadzenia nie stosuje się w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego w linii bocznej.

Raty miałyby być łatwiej dostępne z powodu zmian w zabezpieczeniu: przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych, w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczenia mają być jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.

Protestujący wywalczyli też zmianę składu komisji przetargowej. W jej skład wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek Izby Rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, skład komisji rozszerza się o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie więcej jednak niż 50 proc. składu komisji.

Dyrektor OT w Szczecinie złożył dymisję z dniem 14 stycznia.