W tym czasie zawarto 2,2 tys. umów sprzedaży, zdecydowana większość dotyczy zakupu działek rolnych do 2 hektarów, średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości na 1 umowę - to niecały hektar. Średnio za 1 ha ziemi płacono 30,9 tys. zł.

Rzecznik przypomniał, że główną formą zagospodarowania gruntów rolnych tym roku, podobnie jak w ubiegłych, była dzierżawa. Do 30 września KOWR wydzierżawił nieco ponad 36 tys. ha. Średnia powierzchnia gruntów na jedną umowę - wynosi 9,13 ha, a średnia wysokość czynszu dzierżawnego - to 7,8 dt (kwintali) pszenicy na hektar. (ok. 633 zł/ha rocznie).

Ogółem KOWR dysponował na koniec września br. 1 mln 356 tys. hektarów, z czego w dzierżawie było 1 mln 45 ha tj. 76 proc. zasobu. Do rozdysponowania, tj. do wydzierżawienia lub sprzedaży jest 190 tys. ha.

Jak zauważył dyrektor generalny KOWR Grzegorz Pięta, na Krajowy Ośrodek zostały nałożone liczne zadania, ale duża część działalności koncentrowana jest na gospodarowaniu ziemią.

W odróżnieniu od zadań określonych ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działania w zakresie kształtowania ustroju rolnego dotyczą nieruchomości rolnych na rynku prywatnym. M.in. dyrektor generalny KOWR musi wyrazić zgodę na nabycie ziemi powyżej 1 ha przez nierolnika. W III trzech kwartałach br. takich decyzji administracyjnych wydano ponad 11,3 tys.

Ponadto KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad 40 spółkami rolnymi: 8 hodowli roślin, 19 hodowali zwierząt, 13 hodowli koni i stadami ogierów. Są to spółki, które odgrywają szczególną rolę w upowszechnianiu postępu biologicznego w rolnictwie, m.in. wytwarzają najwyższej jakości materiał siewny; prowadzą hodowlę zachowawczą zwierząt; realizują programy hodowlane dotyczące doskonalenia ras bydła, świń i koni.

Do zadań KOWR należą także działania dotyczące rynków rolnych i promocji. Krajowy Ośrodek monitoruje wielkości skupu mleka, sprawuje nadzór nad uprawą tytoniu, produkcją i jego zbyciem. Monitoruje umowy na dostarczanie produktów rolnych, rynek biokomponentów i biogazu; wspiera działania rozwojowe i innowacyjne; zajmuje się restrukturyzacją zadłużenia gospodarstw rolnych - wyliczał Adamczyk.

Duże znaczenie dla eksportu produktów rolnych ma promocja polskiej żywności na rynkach zagranicznych. W tym roku rodzima żywność promowana była w 14 krajach podczas 21 imprez wystawienniczych.

Pięta zaznaczył, że KOWR włączył się też "w kreowanie mody na patriotyzm konsumencki". Chodzi o akcję "Polska smakuje" czy kampanię informacyjną "Produkt Polski". Znak "produkt Polski" umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukanie produktów wytworzonych w naszym kraju z użyciem polskich surowców.