Jak informuje KOWR, dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem, bo to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, nie wymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości.

Wydzierżawienie gruntów prowadzone jest głównie w trybie przetargowym tj. w formie przetargów ograniczonych skierowanych do rolników indywidualnych.

Na koniec u.br. w w dzierżawie było 1 mln 039,3 tys. ha na podstawie zawartych 63,2 tys. umów dzierżawy. W ubiegłym roku wydzierżawiono 44,3 tys. ha gruntów Zasobu WRSP, na podstawie 4,9 tys. zawartych umów.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w 2019 r. wyniosła 7,8 dt (100 kg)/ha tj. ok. 524 zł/ha. Przy czym wysokość czynszu w poszczególnych województwach jest bardzo zróżnicowana. Najwyższe czynsze w 2019 r. uzyskano w województwach: łódzkim - 24,1 dt/ha (ok. 1620 zł/ha), i mazowieckim - 22,3 dt/ha. Najniższe - w woj. zachodniopomorskim i lubuskim odpowiednio: 5,6 dt/ha (376 zł/ha) i 6,1 dt/ha.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w u.br. nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 0,7 dt/ha, tj. 10 proc., przy wydzierżawieniu o 10 proc. większej powierzchni gruntów i zawarciu o 8 proc. większej liczby umów.

Analizując wysokość czynszu w poszczególnych grupach obszarowych obserwuje się, że najwyższy średni czynsz występuje w grupie obszarowej 100-300 ha - 9,2 dt/ha.

Od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych - obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - do końca ub.r. przejęto do Zasobu WRSP ponad 4,7 mln ha gruntów, z czego trwale rozdysponowano 3,3 mln ha, a ponad 1 mln ha jest dzierżawiona. Do rozdysponowania pozostało ok. 198 tys. ha.

- Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na 30.06.2019 r.) wskazała, że znaczna część gruntów (ok. 70 proc.) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów jest o niskiej przydatności rolniczej i znacznym rozdrobnieniu - ocenili eksperci KOWR.

Według nich, "kolejne grunty (ok. 19 proc.) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych - zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody".

Dla pozostałych gruntów (ok. 11 proc.) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach, między wałami przeciwpowodziowymi, itp.).