- Jak Ministerstwo ocenia zdolność zakupu ziemi przez rolnika - zwłaszcza w kontekście opłacalności produkcji rolnej i dostępności kredytów na ten cel? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

 Jak wynika z odpowiedzi , Ministerstwo Rolnictwa w ogóle nie analizuje w ten sposób problemu. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację o tym, jak ANR rozkłada na raty należność:

„Uprzejmie informuję, że w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych ma możliwość rozkładania ceny sprzedaży nieruchomości na roczne lub półroczne raty każdemu nabywcy na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłaci on co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości (do tej pory 20 proc.). Oprocentowanie rozłożonej na raty należności stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208) dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwo rodzinne lub osób zamierzających je utworzyć, którzy nabędą nieruchomość w drodze przetargu wynosi 2 proc.”