Stanowisko Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych dotyczące projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium dotyczącego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej „projekt ustawy") w dniu 15 marca no16 roku wypracowań następujące stanowisko:

1. Związek w pełni popiera przepisy projektu ustawy dotyczące nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ideę ochrony polskiej ziemi przed.zagranicznym kapitałem”.

2. Związek zgadza się, iż ostateczny termin wejścia w życie ustawy to 3 kwietnia noi6 roku, gdyż w dniu następnym mija 1:z-letni czas ochronny przed wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców. Natomiast uważa, że jest jeszcze dość czasu, aby móc jeszcze bardziej dostosować ten projekt ustawy do oczekiwań polskich rolników.

3. Związek całkowicie podziela obawy i zastrzeżenia wyrażone w Opinii dotyczącej projektu ustawy (RL-o3o:z—s/ i6), przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. Szczególne wątpliwości dotyczą zachowania konstytucyjnego prawa do ochrony własności i innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia (art.
64 Konstytucji), poniekąd konstytucyjnego prawa w wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji) oraz prawa do wolności wyboru miejsca zamieszkania (art. 52 ust. 1 Konstytucji).

4. Związek zaznacza, iż nie ma obaw o swobodę dziedziczenia nieruchomości
rolnych przez osoby bliskie. Ten problem był mocno negocjowany ze Sprawozdawcą projekt ustawy Ministrem Zbigniewem Babalskim podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium KZRKiOR.

5. Związek uważa, iż polska wieś potrzebuje odrębnej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która kompleksowo będzie regulować ustrój rolny na polskiej wsi. podczas Posiedzenia Prezydium KZRKiOR przedstawiciele Związku nakreślili Ministrowi Babalskiemu ten postulat, co spotkało się z aprobatą Ministra.

6. Mimo zapewnień ze strony Resortu Rolnictwa Rządu RP, Związek wyraża obawy zmian przepisów dotyczących hipotek, a co za tym idzie skutków, jakimi mogą być obarczeni polscy rolnicy.

7. Związek uważa, za problem wymagający wyjaśnienia, to niejasności dotyczące zabudowy siedliskowej w świetle przepisów projektu ustawy, co również zostało przedstawione Ministrowi Babalskiemu, który obiecał wprowadzenie zmian w tym temacie do projektu ustawy.

8. Zgodnie z uwagami KZRKiOR, w wyniku negocjacji podczas Posiedzenia Prezydium KZRKiOR, Minister Babalski zadeklarował wprowadzenie przepisów ułatwiających nabycie nieruchomości rolnych Młodym Rolnikom chcący rozpocząć działalność rolniczą.

9. Związek w stanowczy sposób zaznacza, iż aktualna treść projektu ustawy mimo, iż w świetle prawa jest realna do stosowania to może się okazać nie „życiowa". Szczegółowe uwagi:
a. » 7. ust 4. dotyczący wprowadzenia art. za, i. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. — Spełnienie wymogów bycia rolnikiem indywidualnym może być niemożliwe nawet dla rzeczywistych rolników. Oprócz tego zapis ten, wyłącza możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez np. Kółko Rolnicze lub Spółdzielnie, które posiadają osobowość prawną oraz prowadzą działalność rolniczą. Zdaniem Związku osoby, które dotychczas posiadały status rolnika powinny móc utrzymać go na starych
zasadach. Ewentualne wymogi projektu ustawy powinny dotyczył
nowych nabywców.
b. Zdaniem Związku, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z :zoo3 roku w definicji nieruchomości rolnej powinna odwoływać się do ewidencji gruntów i budynków, a nie Kodeksu cywilnego.
Zdaniem Związku nieruchomości będące w zasobach osób fizycznych i prawnych przeznaczone na cele inne niż rolne także poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy również powinny być wyłączone spod obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z :ioo3 roku, tak jak uczyniono to w stosunku do nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Reasumując, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych popiera ideę ochrony polskiej ziemi przed cudzoziemcami i spekulantami. Jednak nadrzędnym statutowym obowiązkiem Związku jest stanie na straży praw polskiego rolnika. Dlatego KZRKiOR bierze czynny udział w procesie legislacyjnym projektu ustawy oraz bacznie przygląda się zapisom, tak aby nie godziły one w prawa polskiego rolnika.