PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Ministerstwo rolnictwa odnosi się do "nieprawdziwych informacji PSL"

Ministerstwo rolnictwa odnosi się do "nieprawdziwych informacji PSL"
fot. marfis75/flickr.com

Ministerstwo Rolnictwa odniosło się w komunikacie do informacji podawanych przez działaczy PSL o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.Poniżej cały komunikat MRiRW:

"Stanowisko Ministra – nieprawdziwe informacje PSL

- Rolnicy nie będą mogli powiększać swoich gospodarstw; zakaz kupna ziemi od państwa spowoduje, że nikt nie będzie mógł zwiększyć swojego gospodarstwa. (Ulotka PSL)

Projekt ustawy przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu na okres 5 lat. Ma to na celu spełnienie postulatów zgłaszanych przez rolników, którzy chcą mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce, a w skutek ustawicznego wzrostu cen nieruchomości rolnych nie mają obecnie wystarczających środków na ich zakup. Z tego względu, w tym okresie, podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Należy bowiem wskazać, że gospodarstwo może być powiększone również poprzez dzierżawę nieruchomości rolnych. Po 3 latach dzierżawy rolnicy uzyskają prawo pierwszeństwa nabycia tych gruntów, co oznacza, że będą mogli je nabyć w przypadku przeznaczenia ich do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych po cenie oszacowania. Należy zwrócić również uwagę, że wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyć nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, a ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnych, jeśli będą za tym przemawiać względy społeczno-gospodarcze (np. wtedy gdy, izba rolnicza albo inne organizacje rolnicze wystąpią o przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych). Rolnicy będą mogli także bez przeszkód powiększać swoje gospodarstwa poprzez nabywanie gruntów na rynku prywatnym.

- Projekt zakłada możliwość zakupu ziemi tylko przez rolnika indywidualnego oraz zakaz sprzedaży i oddawania ziemi innym podmiotom. W praktyce zniknie rynek obrotu ziemią co doprowadzi do drastycznego spadku cen gruntów rolnych. (Ulotka PSL)

Zgodnie z projektem ustawy, nieruchomości rolne oprócz rolników będą mogły  kupić również osoby bliskie zbywcy (zstępni m.in. dzieci, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione). Ponadto nadal będzie możliwe przeniesienie własności nieruchomości rolnej na rzecz osób bliskich np. na rzecz dzieci w drodze umowy darowizny czy też umowy dożywocia. Nabywcą nieruchomości rolnej może być również Skarb Państwa oraz jednostka samorządu terytorialnego, a także inne podmioty za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Mogą być to zatem osoby, które posiadają kwalifikacje rolnicze i dopiero zamierzają utworzyć gospodarstwo rodzinne, a także np. spółki prawa handlowego  dające rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Wreszcie należy zauważyć, że w przypadku kiedy Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych nie wyrazi zgody na nabycie, Agencja na żądanie zbywcy będzie miała obowiązek nabycia nieruchomości rolnej po cenie rynkowej. Zwrócić także należy uwagę, iż obecnie najwięcej transakcji (ok.80%) na rynku prywatnym odbywa się pomiędzy rolnikami indywidualnymi, którzy zgodnie z projektem będą mogli w dalszym ciągu, bez przeszkód,  nabywać nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom będzie możliwe po upływie 10 lat od nabycia nieruchomości. Wcześniej będzie to możliwe za zgodą sądu. Należy również podnieść, że ograniczenia te będą dotyczyć jedynie nieruchomości nabytych po wejściu w życie omawianych regulacji.

Nie przewiduje się znacznego spadku cen nieruchomości rolnych. Problemem jest natomiast stały wzrost cen nieruchomości rolnych (na przestrzeni ponad  20 lat ceny gruntów rolnych wzrosły kilkudziesięciokrotnie-obecnie około 40 tys. zł za 1ha). Tak wysoka cena powoduje, że rolnicy niejednokrotnie nadmiernie się zadłużają ponad możliwości dochodu uzyskiwanego z  produkcji rolnej w gospodarstwie.

 - Rolnik sporządzając testament nie będzie pewny czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy; PIS chce znacjonalizować ojcowiznę. (Ulotka PSL)

Projekt ustawy nie ingeruje w dziedziczenie nieruchomości rolnych. Projekt przewiduje jedynie, że w przypadku, gdy w drodze dziedziczenia właścicielem nieruchomości rolnej zostanie inna osoba niż osoba bliska zbywcy, to wówczas Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo nabycia tej nieruchomości po cenie odpowiadającej jej wartości rynkowej. Należy wskazać, że będzie to jedynie uprawnienie Agencji, z którego będzie mogła skorzystać w przypadku np. gdy dojdzie do nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych lub nowy właściciel nie będzie dawał rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej na tym gruncie.

 - według PIS rolnik indywidualny to ktoś, kto posiada kwalifikacje rolnicze, od minimum pięciu lat zamieszkuje w danej gminie i od pięciu lat osobiście prowadzi gospodarstwo poniżej 300ha. (Ulotka PSL)

Definicja rolnika indywidualnego określona została w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych oraz osobistego prowadzenia gospodarstwa  rolnego o powierzchni użytków rolnych  poniżej 300 ha, obowiązuje od dnia  jej wejścia w życie, czyli od dnia 16 lipca 2003 r.  Natomiast obowiązek 5 - letniego zamieszkiwania w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, oraz obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa w tym okresie, jako warunki uznania osoby fizycznej za rolnika indywidualnego, zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw i obowiązują od dnia 3 grudnia 2011 r.

Oznacza to, że projekt ustawy w zakresie definicji rolnika indywidulanego nie wprowadza żadnych zmian.

 - Jeśli dzieci rolników wyjadą uczyć się do innej gminy, rodzice nie będą mogli przekazać im gospodarstwa. (Ulotka PSL)

Zgodnie z projektem ustawy dzieci jako osoby bliskie zbywcy będą mogły nabywać nieruchomości rolne bez żadnych ograniczeń, w szczególności bez względu na to gdzie aktualnie zamieszkują. 

- Syn rolnika, mieszkający w mieście nie będzie mógł odziedziczyć ziemi po ojcu. (Krzysztof Hetman PSL)

Zgodnie z projektem ustawy nabycie przez osoby bliskie nieruchomości rolnej w drodze dziedziczenia nie podlega żadnym ograniczeniom. Oznacza to, że syn będzie mógł odziedziczyć po ojcu ziemię bez względu na to czy mieszka w mieście czy na wsi."

Przypominamy, że PSL na dziś zapowiedziało protest - zobacz więcej PSL w obronie ojcowizny.

Relacja jeszcze dziś w farmer.plPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)

 • A. Krzak 2016-06-16 22:01:14
  Największy paser współczesnego świata ANR uzyskała nowe uprawnienia. ! BRAWO to jest bolszewizm w czystej postaci Feliks Dzierżyński może czuć się zadowolony.
 • chłoporobotnik 2016-03-17 09:50:48
  Ja nie mam nic przeciwko ochronie gruntów przed spekulacją, ale skoro uczciwie pracuję na ziemi powyżej 20ha i trochę poza rolnictwem, dlaczego stawia się mnie przed wyborem: zostań chłopem pańszczyźnianym (tylko KRUS przez 10 lat) albo rezygnuj z gospodarstwa, bo przy 20 ha to można sobie palcem w bucie poruszać, a nie świat zawojować. O tym samym mówi Chrościkowski i Izby Rolnicze, że głównym problemem jest tu propozycja wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia w KRUS. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa na nabytym gruncie przez 10 lat jest ok, ale obowiązek podlegania ubezpieczeniu w KRUS przez ten okres już nie. Założenia ustawy co do zasady są słuszne, ale niestety jest w niej kilka punktów, które utrudniłyby rozwój znacznej części perspektywicznych gospodarstw rodzinnych. W ustawie nie przewidziano nawet odstępstwa, że jak nabędzie się ziemię (powyżej 20ha) w ramach dziedziczenia, to jest się zwolnionym od obowiązku 10 lat ubezpieczenia w KRUS, więc ANR mogłaby wyciągnąć łapki także po takie grunty, w szczególności jeśli jakiś kolega kolegi byłby zainteresowany ich nabyciem. Mam nadzieję, że te najbardziej zapalne punkty zostaną poprawione. Osobiście uważam, że jak mają być już jakieś ograniczenia, to rolnikiem powinna być osoba, która uzyskuje przynajmniej 50% przychodów z rolnictwa. Takie kryterium też nie byłoby idealne, ale sprawiedliwsze i bardziej obiektywne od tych 20ha, które nic nie rozwiązuje, a komplikuje sytuację nieubezpieczonym w KRUS (dwuzawodowcom) i prowadzącym rozwojowe gospodarstwa rodzinne. Zgodnie z projektem nowelizacji każdy nabywca (w tym dziecko rolnika) ma obowiązek przez 10 lat prowadzić gospodarstwo osobiście. Z tym zastrzeżeniem, że "osobiście" rozumie się ubezpieczenie w KRUS (propozycja dodania art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c w UKUR). Oznacza to, że spadkobiercy rolnika muszą przez 10 lat prowadzić działalność osobiście, czyli być ubezpieczonym w KRUS lub posiadać mniej niż 20 ha. Jak odziedziczysz więcej niż 20ha i nie będziesz ubezpieczony w KRUS, to ANR może ci ziemię odebrać. Nie sądzę, żeby taki zamiar miały osoby opracowujące projekt, ale taki niestety mógłby być efekt tych propozycji. Nie słuchajcie opowiadanych wam bajek, ale sami poczytajcie druk sejmowy nr 293 http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F79366BE9760ECEEC1257F6F004BB918 Wtedy sami stwierdzicie, co rzeczywiście jest w projekcie.
 • kujawianka 2016-03-16 16:25:26
  Nie ma żadnej zmiany w definicji rolnika indywidualnego, kłamstwo! W projekcie jest mowa o tym, że rolnik indywidualny to ten który jest ubezpieczony KRUS, bo jak ma przy tym swoim gospodarstwie(powyżej 20 ha) jakąś działalność i tym samym podlega pod ZUS - to już rolnikiem indywidualnym nie jest. To w takim razie kim?? Skoro prowadzi gospodarstwo osobiście itd. płaci podatki, dostaje dopłaty..
 • Rolnik_K 2016-03-16 16:15:17
  PSL kradło to rolnicy płakali że oj zła partia oszuści itp.
  PIS teraz u władzy i rolnicy płaczą, że ziemia spadnie z ceny. W dodatku powinna być wstrzymana sprzedaż ziemi przez okres minimum 15 lat. Po co się gryźć na przetargach niech będzie ścisły przydział.
  Niech zrobią lepiej porządek z wywłaszczeniami bo co wam po tych 50 tyś. za hektar skoro wywłaszczą za 15 tyś.
  Dosyć.
  Ja jako rolnik mam po dziurki w nosie PSL-U bo jako młody rolnik nie mogłem przystąpić do kupna ziemi, bo gospodarstwo nie było utworzone przed grudniem 2011 roku.
  Obsiewane były pola wzdłuż i wszerz przez kolesiostwo PSL_U z Warszawy. Drzewka, Orzechy po kij to komu.
  Niech Jurgiel wypierdzieli całe to towarzystwo z agencji ANR, i zostawi tylko sekretarki.
  Niech będzie nowa władza. I żadnych przedłużeń umów na ziemię tym słupom z Holandii, Dani, Niemiec, Belgi.
  Dziadostwo się rozpanoszyło po Polsce
 • rolnik 2016-03-16 14:43:59
  mazury Polacy zrobia z PiS juz niedługo porzadek
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.212.120.195
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.