Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji przepisów regulujących obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został w ubiegłym tygodniu skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopada 2017 r.

Ustawa, która została uchwalona półtora roku temu (w kwietniu 2016 r.) od początku budziła w środowiskach rolniczych emocje. Już wówczas resort zapowiedział, że będzie się przyglądał funkcjonowaniu tej ustawy i w razie potrzeby wprowadzi do niej poprawki - powiedział dziennikarzom po spotkaniu z organizacjami rolniczymi wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Jak mówił, poprawki do ustawy są konieczne "nie dlatego, że ona jest z gruntu zła, ona jest bardzo dobra - bo tak ją rolnicy oceniają, tylko mówią, że życie pokazało, iż niektóre zapisy trzeba zmienić, bo po prostu przeszkadzają".

Jak poinformował wiceminister Babalski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju, resort umówił się z organizacjami rolniczymi, że w końcu listopada na początku grudnia dojdzie do kolejnego spotkania. Do tej pory organizacje mają czas na zgłaszanie uwag do projektu na piśmie.

Wiceminister Babalski wyjaśnił, że resort rolnictwa zaproponował 13 zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 6 zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, jedna zmiana dotyczy prawa spółdzielczego. Uwag do ustawy wpłynęło kilkadziesiąt, ale w 70-80 proc. uwagi te powtarzały się - stwierdził.

Zmiany do ustawy dotyczą takich kwestii jak zniesienie współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Rozszerzenie definicji osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbowie, zięć oraz synowa. Umożliwienie sprzedaży nieruchomości rolnej nie rolnikowi w przypadku, gdy wobec rolnika toczy się postępowanie egzekucyjne, tak by mógł on uzyskać wyższą kwotę - wyliczał Babalski.

Projekt umożliwia nabycie nieruchomości za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa takim instytucjom jak uczelnie publiczne na cele dydaktyczne; państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne; spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia - dodał.

- Dajemy pewną furtkę nabywania ziemi osobom, które nie do końca wypełniają definicje rolnika indywidualnego lub nie mają uprawnienia, by ją nabyć. Dzisiaj musi być 5-letni staż samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, 5-letni okres zamieszkania w danej gminie, chcemy trochę od tego odejść dla osób, które nie ukończyły 40 lat, aby umożliwić im rozpoczęcie działalności rolnej - tłumaczył.

Babalski pytany o harmonogram prac nad ustawą powiedział, że chciałby, aby do połowy grudnia przeprowadzona została analiza uwag i wniosków po przeprowadzonych konsultacjach. Następnie odbędzie się spotkanie robocze z instytucjami, które zgłosiły uwagi. W styczniu sprawa stanie na kierownictwie resortu; być może potrzebna będzie konferencja uzgodnieniowa, jeżeli resorty zgłoszą uwagi. Pod koniec stycznia poprawiony projekt powinien być przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na początku lutego projektem powinien zająć się rząd, po czym trafi on do Sejmu. Zdaniem wiceministra, ustawa może być przyjęta przez parlament w marcu-kwietniu.