ANR od 2011 roku nie może już bowiem przekazywać nieruchomości między innymi specjalnym strefom ekonomicznym, Polskiej Akademii Nauk, izbom rolniczym, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, państwowym szkołom wyższym i państwowym jednostkom badawczo-rozwojowym.

- Ograniczony został również katalog zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które Agencja może przekazać nieodpłatnie nieruchomości. Obecnie zadania te precyzyjnie wskazuje ustawa. Grunty z przeznaczeniem na inne cele samorządy mogą nabywać od Agencji po cenach rynkowych - informuje biuro prasowe ANR.

Od początku działalności do chwili obecnej Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała samorządom ponad 52 tys. ha, a w samym 2010 r. - 1740 ha.
Na przekazanych gruntach powstają boiska (piłkarskie, koszykarskie) oraz inne obiekty sportowe służące głównie dzieciom i młodzieży. Oddziały Agencji w całym kraju przekazują też grunty pod obiekty użyteczności publicznej, takie jak między innymi hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków. Agencja wspiera również dziedzictwo historyczne Polski, przekazując na rzecz społeczności lokalnych obiekty zabytkowe.

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP może nastąpić na wniosek jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego lub filii ANR.