Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało sprawozdanie za 2010 rok z realizacji przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dokument zostanie teraz przedstawiony Sejmowi RP.
W 2010 roku statystyka nabywania nieruchomości przez cudzoziemców ukształtowała się na zbliżonym poziomie, w porównaniu z latami ubiegłymi. Kryzys na światowych rynkach inwestycyjnych nie spowodował w Polsce zahamowania inwestycji, związanych z nabywaniem nieruchomości. W 2010 roku odnotowano nawet 14 proc. wzrost liczby transakcji nabywania nieruchomości gruntowych, w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W 2010 r. cudzoziemcy uzyskali 262 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 807,79 ha (ponadto wydano 2 zezwolenia na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych). Wydane przez szefa MSWiA zezwolenia dla cudzoziemców starających się o kupno nieruchomości gruntowych w Polsce dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych m.in. w województwach: dolnośląskim (188, 36 ha), świętokrzyskim (119, 64 ha), mazowieckim (106, 15 ha), łódzkim (62, 00 ha), lubuskim (50, 35 ha) i lubelskim (45, 81 ha).
W latach 1990-2010 cudzoziemcy uzyskali w sumie 23 tys. 587 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 48 tys. ha. Najwięcej zezwoleń wydano pod koniec lat 90-ych (np. w roku 1999 było to ponad 2 tys. zezwoleń na nieco ponad 5 tys. ha).
Wielu polskich emigrantów, posiadających aktualnie obywatelstwo innego kraju oraz ich najbliższe rodziny (dzieci, wnukowie), interesują się nabyciem nieruchomości gruntowych w Polsce na cele rekreacyjne lub jako miejsce powrotu do kraju po przejściu na emeryturę.
Nieruchomości chcą nabywać również cudzoziemcy pozostający w związkach małżeńskich z obywatelami polskimi, mieszkający na stałe i pracujący w Polsce, a także osoby, które prowadzą w Polsce działalność gospodarczą lub zasiadają w zarządach polskich spółek.

Spośród 262 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych 180 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych i/lub leśnych, o łącznej powierzchni 799, 79 ha, (czyli prawie 99 proc. powierzchni wszystkich nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami). Nieruchomości rolne i leśne objęte zezwoleniami położone były najczęściej w województwach: dolnośląskim (187,76 ha), świętokrzyskim (119,64 ha), mazowieckim (104,48 ha), łódzkim (61,56 ha), lubuskim (48,66 ha), lubelskim (45,54 ha).
Ze względu na kraj pochodzenia kapitału najwięcej zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych otrzymały osoby fizyczne i prawne pochodzące z: Niemiec (58 zezwoleń i 149,47 ha nieruchomości), Holandii (18 zezwoleń i 122,76 ha nieruchomości), Ukrainy (12 zezwoleń i 9, 21 ha nieruchomości) i Austrii (11 zezwoleń i 243,00 ha nieruchomości). O uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości leśnych występowali najczęściej obywatele: Niemiec i Austrii.
Wśród cudzoziemców będących przedsiębiorcami z państw członkowskich EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, którzy uzyskali zezwolenie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, najczęściej reprezentowany był kapitał: niemiecki (30 zezwoleń i 113, 04 ha nieruchomości), holenderski (17 zezwoleń i 120, 40 ha nieruchomości), fiński (9 zezwoleń i 31, 90 ha nieruchomości) i duński (5 zezwoleń i 10, 44 ha nieruchomości).
W 2010 roku cudzoziemcy spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej uzyskali 62 zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 3 528, 795 m2. Lokale te położone były najczęściej w województwach: pomorskim (1848,61 m2), zachodniopomorskim (802,55 m2), lubelskim (246,63 m2) i dolnośląskim (166,46 m2). Najchętniej lokale mieszkalne i użytkowe cudzoziemcy nabywali w dużych miastach takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk i Szczecin.
Cudzoziemcami najczęściej występującymi do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uzyskanie zezwolenia na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych, byli obywatele ukraińscy (24 zezwolenia i 1 344,97 m2 lokali), rosyjscy (11 zezwoleń i 635,61 m kw. lokali) i białoruscy (7 zezwoleń i 341,11 m2 lokali), co stanowi 67 proc. wszystkich zezwoleń wydanych cudzoziemcom na nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych.
W ciągu ostatnich 15 lat minister spraw wewnętrznych i administracji wydał także łącznie 3302 zezwolenia na nabycie akcji lub udziałów dotyczące nieruchomości o powierzchni ponad 56 tys. ha. W 2010 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 10 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach, które są właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce, o powierzchni 57,23 ha.
Największa liczba zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w takich spółkach, dotyczyła cudzoziemców reprezentujących kapitał: amerykański (4 zezwolenia i 12,82 ha nieruchomości) i chiński (2 zezwolenia i 38,51 ha nieruchomości). W 2010 r. cudzoziemcy uzyskali zezwolenia na nabycie akcji i udziałów w spółkach posiadających nieruchomości położone przede wszystkim w województwach: kujawsko-pomorskim (35,00 ha), śląskim (12,68 ha) i mazowieckim (5,22 ha).