Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w komunikacie, że negatywnie oceniła sposób gospodarowania nieruchomościami przez te jednostki. Jak stwierdziła, przy transakcjach nie przestrzegano prawa i przepisów wewnętrznych ANR. Kontrola wykazała też nienależyte zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa.


Ocenie poddano 12 transakcji sprzedaży nieruchomości i 12 transakcji dzierżawy z lat 2006-2012.

Zdaniem Agencji Nieruchomości Rolnych wyniki kontroli są niereprezentatywne, bo dotyczą tylko ułamka z zawartych w badanym okresie transakcji.

Według NIK w badanych placówkach dochodziło do podejmowania jednoosobowych i dowolnych decyzji, nierównego traktowania dłużników; stwierdzono także braki w dokumentacji.

- Ponad 8 tys. ha zostało oddanych w dzierżawę z obejściem przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zarządzenia kolejnych prezesów ANR dawały możliwość przekazywania bez przetargów nieruchomości na rzecz osób trzecich - podała NIK w komunikacie.

O sprawie przekazywania nieruchomości bez przetargów Izba poinformowała już CBA.

Według wyliczeń NIK nieprawidłowości w sprzedaży i dzierżawie dotyczyły kwoty ponad 32 mln zł. Finansowe skutki działań prowadzonych niezgodnie z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Izba oszacowała łącznie na prawie 100 mln zł.

Jak poinformowała Sylwia Stawujak z oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, kwota ta nie oznacza straty dla Skarbu Państwa. - W większości dotyczy to wierzytelności z ubiegłych lat, które do tej pory nie zostały ściągnięte z różnych powodów - powiedziała.

W badanych przypadkach sprzedaży kontrolerzy stwierdzili nienależyte przygotowanie transakcji, ignorowanie procedur prawnych, a także nadmierną koncentrację decyzji w rękach jednej osoby. Zdaniem NIK nie dokonywano też oceny wiarygodności nabywców oraz opieszale egzekwowano zabezpieczenia umowne.

- Analogiczne nieprawidłowości wystąpiły w transakcjach dzierżaw. Kontrola ujawniła dowolność w wyborze dzierżawców, oraz +preferencyjne+ traktowanie niektórych z nich. Wybierano np. oferty, które nie spełniały wszystkich wymogów określonych w przepisach wewnętrznych Agencji - podała NIK.

Kontrolerzy wykazali też przypadki nierzetelnego naliczania i egzekwowania kar finansowych oraz stosowania ulg w spłacie należności.

Stawujak poinformowała, że w okresie objętym kontrolą odwołano dyrektora oddziału, dokonano też zmian osób kierujących niektórymi komórkami. Ponadto - jak mówiła - zorganizowane zostały warsztaty dla pracowników mające poprawić ich stan wiedzy. Jak podkreśliła, wprowadzone zmiany pozwoliły osiągnąć w ostatnim okresie lepsze wyniki sprzedaży.

Według przedstawicielki ANR kontroli poddano niewielki odsetek spośród ponad 2,1 tys. umów sprzedaży nieruchomości oraz spośród 600 umów dzierżawy, co nie pozwala na wyciągnięcie ogólnych wniosków dotyczących pracy oddziałów Agencji.

Według NIK wyniki kontroli wskazują konieczność wzmocnienia nadzoru prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych nad podległymi mu jednostkami, oraz ministra rolnictwa nad ANR.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r.

Powierzchnia nieruchomości rolnych pozostających w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa, którą dysponowały jednostki ANR w Poznaniu i Pile, wynosiła w 2006 roku 276,9 tys. ha, w połowie 2012 roku - 231,4 tys. ha.