Rolnicy narzekają na odmowę przedłużania umów dzierżawy. ANR nie przedłuża umów, albo przedłuża je na bardzo krótki okres. Jak wynika z wyjaśnień ANR – to nie przypadek, to metoda.

„Mając na uwadze zadania, jakie realizuje Agencja i potrzebę przyspieszenia prywatyzacji nieruchomości Zasobu, w tym zwiększenia oferty gruntów do sprzedaży, w oparciu o wytyczne Resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowane zostały zasady dotyczące wydzierżawienia nieruchomości oraz wydłużania umów dzierżawy. Zasady te zostały zaakceptowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2010 roku” – wyjaśnia ANR.

Dodajmy, że zasady przesłane we wrześniu 2010 r. przez ówczesnego prezesa ANR Tomasza Nawrockiego zostały w październiku 2010 roku zaaprobowane przez wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke. A jakie są te zasady? Przede wszystkim do dzierżawy trafia ziemia, która nie może być sprzedana:

„Zgodnie z tymi zasadami wydzierżawianie nieruchomości Zasobu ogranicza się do sytuacji, gdy dana nieruchomość z określonych przyczyn nie może lub nie powinna być przeznaczona do sprzedaży (np. zmiana planów miejscowych lub studiów gminnych, toczące się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa, brak popytu udokumentowany nieskuteczną procedurą przetargową sprzedaży). Umowy dzierżawy w takich przypadkach zawierane są na czas nie dłuższy niż 6 lat. Przyjęcie maksymalnego okresu 6 lat dzierżawy wynika z potrzeby umożliwienia dzierżawcom uczestnictwa w programach pomocowych. Wydzierżawianie nieruchomości z innych przyczyn niż określone w opracowanych zasadach następuje po wyrażeniu zgody przez Prezesa ANR”.

O przedłużenie dzierżawy nie warto występować, jeśli umowa potrwa jeszcze ponad rok. Przedłużenie co do zasady obejmuje 3 lata:

„Natomiast, w myśl powyższych zasad, nie są przedłużane umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok, chyba że ze względu na zamiar kontynuowania lub przystąpienia do realizacji programów pomocowych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europejskiego Funduszu Rybackiego) niezbędne jest wcześniejsze przedłużenie umowy. Ewentualna zgoda Agencji na przedłużenie okresu trwania umowy, poprzedzona jest analizą m.in. dotychczasowego przebiegu dzierżawy oraz możliwości sprzedaży części lub całości gruntów w trybie przetargowym, czy też innego trwałego sposobu zagospodarowania nieruchomości. Jeśli dzierżawca wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy, co do zasady, może ona zostać przedłużona do 3 lat. W sytuacjach wyjątkowych, jeśli nieruchomość nie może podlegać sprzedaży, bądź przemawiają za tym inne obiektywne względy, oddział terenowy Agencji może wydłużyć umowę dzierżawy na okres do 5 lat albo po wyrażeniu zgody Prezesa ANR na okres dłuższy niż 5 lat, jednak nie dłuższy niż do 10 lat”.