Na wycięcie drzew, utrudniających rozbudowę obory trzeba uzyskać zezwolenie. Nie ma żadnego znaczenia to, kto drzewa posadził. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.) nie wymagają zezwolenia na wycinkę jedynie drzewa, których wiek nie przekracza pięciu lat, a także rosnące w lasach, sadach lub na plantacjach drzew i krzewów. Na usunięcie innych drzew i krzewów trzeba uzyskać zezwolenie. W zezwoleniu podana zostanie należna opłata, chyba że w danych okolicznościach (patrz ramka) nie jest ona pobierana.

Wniosek o wydanie zezwolenia nasz Czytelnik powinien złożyć w urzędzie gminy, w którym położona jest jego nieruchomość. W decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podana zostanie wysokość należnej opłaty.  Wniesienie opłaty może być odroczone na trzy lata, bo wójt wyda prawdopodobnie tzw. zezwolenie warunkowe. Zezwolenie warunkowe to takie, w którym organ wydający je wskazuje, gdzie należy przesadzić usuwane drzewa lub posadzić nowe. Jeżeli przesadzone lub posadzone inne drzewa lub krzewy po upływie trzech lat są żywe, wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza opłatę ustaloną w zezwoleniu. Prawo dopuszcza umorzenie opłaty także wówczas, gdy przesadzone drzewa lub krzewy albo posadzone nowe nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.      

Jeśli Czytelnik nie spełni warunków określonych w zezwoleniu, będzie musiał uiścić opłatę za usunięte drzew. Stawki opłat są zróżnicowane zależnie od rodzaju i gatunku drzewa, a także obwodu jego pnia, mierzonego na wysokości 130 cm. Stawki te podane są w rozporządzeniu ministra środowiska z 13 października 2004 r. (Dz. U. Nr 228 z 2004 r.).
 
Obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia. Termin ten wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. Opłaty nie wniesione w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ale, jeśli urząd gminy przez 5 lat od ostatecznego terminu nie upomni się o wniesienie opłaty, nie może jej też egzekwować.        

Ważne:
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie (np. w sadach, plantacjach itp.),
  na które osoba fizyczna uzyskała zezwolenie nie związane z działalnością gospodarczą,
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnowaniem drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego,
 • utrudniających przebudowę dróg,
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
  topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 • jeżeli ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk przyrodniczych,
 • z grobli stawów rybnych, jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

O zezwolenie na wycięcie drzew z nieruchomości może wystąpić jej posiadacz: użytkownik, dzierżawca lub właściciel. Jeśli posiadacz nie jest właścicielem, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela. We wniosku trzeba podać obwód pnia drzewa, mierzonego na wysokości 130 cm, jego rodzaj i gatunek, a także informację o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo i termin planowanego usunięcia drzewa. Jeśli usuwane mają być krzewy trzeba podać wielkość powierzchni, na której dokonywana będzie wycinka.   

Źródło: "Farmer" 01/2006