W czerwcu br. Dyrektor Generalny KOWR wydał ważne zarządzenie dla dzierżawców długoterminowych. Według tych przepisów długoletnia dzierżawa gruntów rolnych, a konkretnie jej przedłużanie, będzie się odbywać na nowych zasadach.

O natychmiastowe wycofanie tych przepisów zaapelował do ministra rolnictwa w pierwszych dniach lipca br. NSZZ RI „Solidarność”:

O wycofanie się natomiast z tego postulatu – do Tomasza Ognistego, przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” zaapelował w połowie bieżącego miesiąca Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

- Zarząd ZPDiWR uważa, że w ramach zasady równości (która została zagwarantowana w Konstytucji RP w art. 32 i która stanowi, że wszyscy wobec prawa są równi) każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nie należy dzielić rolników na tych do 300 ha, jak i powyżej, na tych prowadzących indywidualne gospodarstwo oraz tych gospodarujących w formie spółki prawa handlowego. Ponadto w Polsce potencjał produkcji rolnej jest bardzo duży. Jest także miejsce dla wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych. Zwracamy się prośbą do Rady Prezydium NSZZ RI „Solidarność” o wycofanie się z ww. postulatu, który jest sprzeczny z interesem ekonomicznym i społecznym kraju oraz nastawia „mniejszych” rolników przeciwko rolnikom gospodarującym na większej ilości hektarów – pisze w piśmie do Tomasza Ognistego Roman Wiatrowski.

Nie wolno wprowadzać społeczeństwa w błąd

Odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność (w czasie wyżej opisanej konferencji): „W najbliższych dwóch, trzech latach kończą się długoletnie umowy dzierżaw na grunty rolne w naszym kraju są to grunty, które w największej części są dzierżawione przez zagraniczne podmioty. Zarządzenie, które zostało wprowadzone 8 czerwca jakby miało ograniczyć wydzierżawione tych gruntów czy przedłużanie tych umów gruntów gospodarstwom wielkoobszarowym niestety według naszej oceny działa odwrotnie, gdzie te duże gospodarstwa wielkoobszarowe mają dodatkową możliwość przedłużenia swoich umów dzierżaw. Polityka państwa polskiego była taka, jeśli chodzi o politykę rolną, że będziemy wzmacniać strukturę agrarną gospodarstw rodzinnych, bo te gospodarstwa rodzinne produkują najwięcej żywności i liczymy na szybką decyzję Pana premiera, że to Zarządzenie zostanie wycofane…” – szef ZPDiWR zaapelował o niewprowadzenie w błąd społeczeństwa, ponieważ zdecydowana większość dzierżawionych gruntów jest przez polskich rolników, polskie wielopokoleniowe rodziny, a nie zagraniczne podmioty.

Przepisy są korzystne dla wszystkich

- Uważamy, że wprowadzone ww. Zarządzenie leży w interesie Skarbu Państwa, dzierżawców i społeczeństwa – zaznacza Roman Wiatrowski, argumentując jednocześnie, że:

1. Większość gospodarstw rolnych gospodarujących na gruntach ZWRSP nie tylko stawia na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i ma odpowiednie kompetencje, lecz także wprowadza do produkcji innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, a przy tym jest integratorem i szansą rozwoju dla sąsiadujących gospodarstw. Z kolei z punktu widzenia ekonomicznego, stabilności gospodarowania oraz wymogów stawianych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu rolnicy, zarówno do 300 ha, jak i powyżej, ze względu na konieczność zmiany mentalności w podejściu do agrotechniki i edukacji biologii gleby będą musieli inwestować, a przy racjonalnym gospodarowaniu takie działania można podjąć tylko na wieloletnich dzierżawach lub wykupionych gruntach. Zarządzenie nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR uzasadnia potrzebę szczególnej dbałości o stabilność stosunku prawnego łączącego Skarb Państwa i dzierżawców podnosząca minimalny okres przedłużenia umowy dzierżawy z 5 do 8 lat dla wszystkich dzierżawców.

2. W Zarządzeniu nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR wprowadzono również możliwość wnioskowania o przedłużenie umowy na 24 miesiące przed jej zakończeniem. Przed zmianą zarządzenia okres ten wynosił tylko 12 miesięcy, co w konsekwencji procesu administracyjnego i negocjacyjnego powodowało, że dzierżawca najczęściej otrzymywał odpowiedź, czy umowa zostanie przedłużona, dopiero 2–3 miesiące przed końcem dzierżawy. Możliwość złożenia wniosku tylko z 12-miesięcznym wyprzedzeniem powodowało paraliż decyzyjny mający swoje negatywne konsekwencje na prowadzoną przez rolnika produkcję rolną.

- Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych apeluje, żeby dzierżawców nie utożsamiać tylko z podmiotami zagranicznymi, ponieważ zdecydowana większość są to gospodarstwa prowadzone przez polskie rodziny. Odgrywają one znaczącą rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty rolno-spożywcze, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe, oraz pełnią funkcję integratora, przez co mniejsze gospodarstwa zyskują dostęp do wiedzy, technologii, kapitału i rynków zbytu. To właśnie ta grupa gospodarstw decyduje o konkurencyjności polskiego rolnictwa. Powiększenie indywidualnych gospodarstw rodzinnych nie może odbywać się kosztem innowacyjnych, zmechanizowanych, dobrze prosperujących gospodarstw rolnych. Z kolei nadinterpretacja art. 23 Konstytucji RP (który mówi, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne) może doprowadzić do takiej sytuacji: gospodarstwa rolne, które zainwestowały ogromne środki finansowe, swoją wiedzę i doświadczenie, przestaną istnieć, zostaną z ogromnym długami, a ich pracownicy – bez pracy - podkreśla Roman Wiatrowski.