Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa o podatku rolnym, Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.) opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny ustalany jest przez wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) w drodze decyzji, która doręczana jest na piśmie, zazwyczaj za pośrednictwem poczty lub przez pracowników urzędu gminy. Jej odbiór należy zawsze pokwitować.

Odwołanie
Jeśli nie zgadzamy się z wysokością podatku, mamy prawo – zgodnie z ustawą o „Ordynacji podatkowej” (Dz. U.  z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Robimy to za pośrednictwem wójta, który wydał decyzję. Wójt może zmienić swoją wcześniejszą decyzję, a jeśli jest przekonany o jej słuszności, ma obowiązek przekazać odwołanie (wraz z aktami naszej sprawy) do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymaniu decyzji o wymiarze podatku. Jeżeli np. decyzję ustalającą podatek rolny odbierzemy 4 lutego, to termin wniesienia odwołania zaczyna biec 5 lutego i kończy się 18 lutego. Jeżeli ostatni dzień terminu wniesienia odwołania upływa w sobotę lub w dni wolne od pracy (w święto albo w niedzielę), ulega on przedłużeniu do dnia następnego.

Odwołanie można złożyć osobiście w biurze podawczym urzędu gminy lub nadać je w urzędzie pocztowym (obowiązkowo listem poleconym, a dowód nadania zachować – ważna jest bowiem data nadania odwołania na poczcie). Jeżeli dokument składamy bezpośrednio w urzędzie gminy, warto pamiętać o przygotowaniu jego kopii, na której urzędnik przyjmujący odwołanie w biurze podawczym umieści tzw. prezentatę, tj. pieczęć urzędu z datą złożenia pisma. Dzięki temu będziemy mieć potwierdzenie złożenia wniosku. Składając odwołanie, należy wnieść opłatę, tzn. nakleić na piśmie znaczki opłaty skarbowej o wartości 5 zł.

Szansa dla spóźnialskich
Jeżeli wystąpią szczególne okoliczności (np. pobyt w szpitalu), które uniemożliwią nam odwołanie się w ustawowym terminie, możemy złożyć do kolegium odwoławczego (także za pośrednictwem wójta) pismo o przywrócenie terminu wniesienia odwołania. Wraz z tym wnioskiem należy koniecznie złożyć odwołanie.

Jeśli nie odwołamy się lub zrobimy to po upływie 14 dni, decyzja ustalająca podatek rolny staje się ostateczna i nie ma możliwości kwestionowania jej w postępowaniu odwoławczym. Samorządowe kolegium odwoławcze nie będzie wówczas uprawnione do zbadania prawidłowości zaskarżonej decyzji, stwierdzi jedynie uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Upoważnienie
Warto wiedzieć, iż odwołania nie trzeba składać osobiście. Można bowiem udzielić upoważnienia do złożenia odwołania np. członkowi rodziny lub innej osobie. Rozwiązanie to jest bardzo przydatne w sytuacji, gdy osoba prowadząca gospodarstwo rolne z powodu wyjazdu lub jakichkolwiek innych przyczyn nie może sama tego zrobić. W takim przypadku niezbędne jest załączenie do składanego odwołania pisma z udzielonym pełnomocnictwem (należy nakleić na nim znaczki opłaty skarbowej w wysokości 15 zł). Jeżeli pełnomocnictwo nie zostanie przesłane do urzędu gminy wraz z odwołaniem, wójt wezwie do jego doręczenia. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa trzeba pamiętać, iż wszystkie pisma związane z odwołaniem, w tym także decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, będą doręczane wyłącznie pełnomocnikowi, a nie rolnikowi, którego decyzja ta dotyczyła.

Co w odwołaniu?
W odwołaniu należy podać numer decyzji wydanej przez wójta i napisać, w jakiej sprawie została ona wydana. Pismo to powinno również zawierać:

  • zarzuty wobec wydanej decyzji (np. wójt zawyżył obszar lub klasę gruntów),
  • istotę i zakres żądania (można domagać się np. zmniejszenia lub zaniechania poboru podatku,
  • dowody na poparcie swoich żądań (wypisy z księgi wieczystej lub inne dokumenty, potwierdzające błędy w ewidencji gruntów).

Ważne! Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Oznacza to, że ustalony np. przez wójta podatek rolny należy zapłacić nawet wtedy, gdy odwołanie zostało wniesione. W wyjątkowych sytuacjach (np. ciężka choroba dziecka, która pochłania wszystkie dochody, zagrożenie egzystencji rodziny na skutek wypadku lub klęski żywiołowej) możliwe jest wstrzymanie wykonania decyzji na wniosek odwołującego się rolnika. Pismo w tej sprawie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego wraz z odwołaniem.

Autorka jest prawnikiem i pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym  we Wrocławiu

Źródło: "Farmer" 01/2006