Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało sprawozdanie za 2012 rok z realizacji przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

2012 roku spośród wszystkich 409 wydanych zezwoleń, 318 dotyczyło nabycia nieruchomości gruntowych, 80 - nabycia lokali mieszkalnych i użytkowych, a 11 nabycia udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

Wśród 318 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych najwięcej, bo aż 218 dotyczyło nabycia nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1021,28 ha.

Wśród nieruchomości gruntowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się nieruchomości położone m.in. w województwach: dolnośląskim (łączna powierzchnia - 224,45 ha), małopolskim (łączna powierzchnia - 187,77 ha), pomorskim (łączna powierzchnia - 128,16 ha), wielkopolskim (łączna powierzchnia - 106,32 ha).

Natomiast wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na kupno nieruchomości gruntowych, najczęściej reprezentowanym obywatelstwem i kapitałem był: niemiecki - 51 zezwoleń, ukraiński - 51 zezwoleń, holenderski - 25 zezwoleń, amerykański - 17 zezwoleń, białoruski - 17 zezwoleń.

Jeżeli chodzi o nieruchomości rolne i leśne, to w 2012 roku cudzoziemcy najczęściej uzyskiwali zezwolenie na ich zakup na terenie województw m.in.: dolnośląskiego (łączna powierzchnia - 222,01 ha), małopolskiego (łączna powierzchnia - 187,35 ha), pomorskiego (łączna powierzchnia - 127,08 ha), wielkopolskiego (łączna powierzchnia - 105,85 ha). Natomiast takie zezwolenia najczęściej otrzymały osoby fizyczne i prawne z Niemiec - 51 zezwoleń, Holandii - 25 zezwoleń, Ukrainy - 25 zezwoleń, Austrii - 15 zezwoleń, Francji - 13 zezwoleń.

W ubiegłym roku cudzoziemcy, spoza europejskiego obszaru gospodarczego, uzyskali 80 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 4 890 m2. Najczęściej lokale były położone w województwach m.in. : pomorskim (łączna powierzchnia - 2264,11 m2), zachodniopomorskim (łączna powierzchnia - 721,22 m2), dolnośląskim (łączna powierzchnia - 590,05 m2). Cudzoziemcami najczęściej występującymi o zezwolenie na nabycie lokali byli obywatele: ukraińscy (28 zezwoleń), rosyjscy (15 zezwoleń) i armeńscy (9 zezwoleń).

Wśród 11 wydanych zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce, najwięcej zezwoleń otrzymały podmioty amerykańskie - 5 zezwoleń, ukraińskie - 2 zezwolenia, a białoruski, izraelski, japoński i turecki po 1 zezwoleniu.

W 2012 roku 74 razy odmówiono cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (w tym lokali). Natomiast nie wydano żadnej decyzji o odmowie zezwolenia na nabycie udziałów oraz akcji.

Najczęstszymi powodami, dla których odmawiano udzielenia zezwolenia było: niedostarczenie dokumentów przez cudzoziemca, niewykazanie przez cudzoziemca jego trwałych więzi z Polską oraz sprzeciw ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra obrony narodowej. Z uwagi na sprzeciw ministra rolnictwa wydano 15 decyzji odmownych, a z uwagi na sprzeciw ministra obrony narodowej 1 odmowę.

Przypomnijmy, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Na podstawie zezwoleń wydanych przez ministra spraw wewnętrznych cudzoziemcy w zeszłym roku zawarli w sumie 477 transakcji. Nabyli prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania 407 nieruchomości gruntowych (łączna powierzchnia - 364,98 ha) oraz 70 lokali (łączna powierzchnia - 3702,95 m2).

Należy przy tym pamiętać, że zezwolenie ważne jest 2 lata od dnia jego wydania, dlatego liczba transakcji zawartych w 2012 roku (477) różni się od ogólnej liczby wydanych w zeszłym roku zezwoleń (409). To od cudzoziemca zależy, kiedy dojdzie do transakcji (często nabycie nieruchomości dokonywane jest w następnym roku). Ponadto strony mogą także odstąpić od zamiaru zwarcia umowy.

W ubiegłym roku bez obowiązku uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych cudzoziemcy nabyli prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania 4 273 nieruchomości gruntowych (łączna powierzchnia - 3071,73 ha) oraz 3 835 lokali o łącznej powierzchni 595 934,05 m2.

W 2012 roku cudzoziemcy, zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie, nabyli 4 680 nieruchomości gruntowych (łączna powierzchnia - 3436,71 ha) oraz 3 905 lokali (łączna powierzchnia 599 637 m2). Natomiast zarejestrowano 308 transakcji nabycia lub objęcia przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach.

W latach 1990-2012 cudzoziemcy uzyskali w sumie 24 tys. 214 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 50 tys. ha. Najwięcej zezwoleń wydano pod koniec lat 90. (np. w roku 1999 było to ponad 2 tys. zezwoleń na nieco ponad 5 tys. ha). Natomiast w okresie od 1996 do 2012 roku minister spraw wewnętrznych wydał także łącznie 3 335 zezwoleń na nabycie akcji lub udziałów.

Całe sprawozdanie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w roku 2012 dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.