Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu.

Za najważniejsze z nich uznano:

●konsultowanie przez ANR z KRIR istotnych zmian w procedurach sprzedaży nieruchomości Zasobu;

●zasięganie przez ANR opinii izb rolniczych dotyczących przedmiotu sprzedaży w przypadkach, gdy powierzchnia zabudowanej nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu przekracza 100 ha;

●uzgadnianie z izbami rolniczymi powierzchni wystawianych do przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150 proc. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach lub średniej krajowej w roku poprzednim ogłaszanej przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

●uzgadnianie z izbami rolniczymi przeznaczania do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha;

●występowanie przez ANR do izb rolniczych o wydelegowanie osób do uczestnictwa w komisjach przetargowych w przypadku organizowania przetargów ograniczonych dla osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne;

●odstępowanie przez ANR od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu izby rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu;

●organizowanie przez ANR na wniosek izb rolniczych przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż;
●uzgadnianie przez ANR i izby rolnicze kryteriów wyboru i ich wag stosowanych na przetargach ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi Prezesa Agencji;

●opiniowanie wniosków nabywców - osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwo rodzinne - zastosowania przez ANR przy sprzedaży na raty, zabezpieczenia w formie hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości oraz weksla własnego in blanco;

●wzajemne informowanie się o sytuacjach konfliktowych i istotnych problemach związanych z przedmiotem przyjętych zasad.