Chodzi o projekt o zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przygotowany z inicjatywy senatorów klubu Koalicja Obywatelska, którym zajmowały się we wtorek senackie komisje: Rolnictwa i Rozwoju, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Środowiska oraz Ustawodawcza.

- Ustawa w proponowanej wersji poszerza możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zachowano przy tym wymóg zgody właściwego ministra, co pozwoli zachować gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym brak jest ustawowego upoważnienia dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) do takiej czynności, co uniemożliwia jej dokonanie - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak zapewniał senator Bogdan Zdrojewski (klub KO), projektowana zmiana ustawy ma jedynie dawać możliwość przekazania ziemi, ale nie obliguje np. KOWR do jej przekazania.

Projekt jest bardzo krótki i polega na dodaniu do obowiązującej ustawy jednego przepisu. W ustawie wyliczono cele, na jakie mogą być przekazane państwowe grunty, jednak nie przewiduje ona przekazania terenu np. pod parki. Senatorski projekt ma uzupełnić tę lukę.

Podczas dyskusji senatorowie zgodzili się, że tereny zielone są ważne dla społeczności i powinna być możliwość przekazania gruntów na ten cel.

Senator Jerzy Czerwiński (PiS) zaproponował rozszerzenie projektowanego przepisu, zamiast "w celu utworzenia parku" ma być na cele związane z utworzeniem terenów zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

Większość senatorów poparła tę poprawkę, projekt został skierowany pod obrany plenarne Senatu.