Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystosował do KRIR pismo o pilną potrzebę uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika indywidualnego.

Jak podkreśla warmińsko-mazurski samorząd rolniczy, art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1655) wyraźnie definiuje rolnika indywidualnego.

- Co do zasady nieruchomości rolne, którymi dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinny być rozdysponowane właśnie wśród osób spełniających ten warunek - podkreśla w piśmie Zarząd W-MIR.

Jak zaznacza też, w 2016 roku nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

- Ustawodawca, widząc potrzebę ochrony gruntów rolnych, jasno wskazał podmioty, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lub dzierżawy – to rolnicy indywidualni. W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dodano preambułę, czyli wstęp do aktu prawnego stanowiący podstawę i cel wydania aktu normatywnego. Tylko nieliczne ustawy posiadają preambułę, co podkreśla znaczenie dla ustawodawcy tego właśnie uregulowania - podkreślają warmińsko-mazurscy rolnicy.

I dodają: - W pierwszym zdaniu uzasadnienia wprowadzenia zmian ustawodawca wskazał powód noweli: „Nieruchomości rolne są niezbędnym środkiem produkcji rolnej, produkcji, której celem i funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju”.

Ziemia rolna jest więc - w opinii Izby Rolniczej - narzędziem w ręku producenta rolnego i podstawą funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rodzinnych.

Dlatego, w ocenie Zarządu W-MIR, zasadne jest wprowadzenie takich zmian legislacyjnych, które umożliwią rozdysponowanie gruntów przez KOWR w pierwszej kolejności wśród zainteresowanych rolników indywidualnych.

Jako samorząd rolniczy Warmii i Mazur, reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów, zdajemy sobie sprawę, iż przed zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2016 roku wiele osób nie będących rolnikami indywidualnymi wydzierżawiło grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej osobom tym nie powinno być zagwarantowane przedłużenie umowy dzierżawy, jeśli okoliczni rolnicy indywidualni złożyli zapotrzebowanie na grunty będące przedmiotem dzierżawy - napisano w piśmie.

Dodatkowo grunty te powinny być - zdaniem rolników - rozdysponowane w trybie przetargów ograniczonych.