ARMiR poinformował, że rozpoczyna nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Pomoc będzie przyznawana w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Kto może się ubiegać o wypłatę? Każdy pełnoletni rolnik, osoba fizyczna, wpisany do ewidencji producentów. Musi on uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw – i przekazać swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Obdarowana osoba musi się zobowiązać do prowadzenia działalności rolniczej w tym powiększonym o nowe grunty gospodarstwie przez co najmniej 5 lat. Przez ten sam okres rolnik, który odda swoje gospodarstwo, nie może prowadzić działalności rolniczej. Trzeba pamiętać, że po przekazaniu gospodarstwa ta osoba nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

Czy taka operacja się opłaca? Jak informuje agencja, maksymalna wysokość płatności, którą otrzyma rolnik przekazujący gospodarstwo, wyniesie równowartość 7,5 tys. euro, czyli wg dzisiejszego kursu – 32 tys. zł.

Jak to zostało obliczone? Do wyliczenia sumy mnoży się 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw – razy liczbę lat kalendarzowych, obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa do grudnia 2020 r. Jeśli rolnik przekaże gospodarstwo w tym roku – będzie to 5 lat, w przyszłym 4 itd.
Maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, ta kwota pomnożona razy 120 proc. daje 1500 euro. Jeśli pomnożymy tę kwotę razy pięć lat otrzymamy 7,5 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest powierzchnia zarówno gospodarstwa obu rolników, wiek obdarowanego rolnika i to, czy jest ubezpieczony w KRUS. Warunkiem jest, by powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Wnioski o pomoc należy składać w biurze powiatowym ARMiR.