W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektowanej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i innych ustaw. Rząd zamierza ją przyjąć w drugim kwartale br. - wynika z wpisu.

W wykazie wyjaśniono, że istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Czyli, że są one rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych - wyjaśniono.

Projekt zakłada również rozszerzenie zakresu celów, na które mogą być przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ponadto zmiany mają umożliwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywanie Lasom Państwowym gruntów w drodze umowy (dotychczas grunty przekazywane były w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego starostę) z przeznaczeniem na lasy oraz rozszerzenie takiej możliwości o grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej.