W przypadku, gdy sprzedajmy nieruchomość (np. działkę budowlaną) oznaczoną w części jako las w ewidencji gruntów i budynków lub jest ona przeznaczona do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu to prawo pierwokupu w pierwszej kolejności przysługuje Lasom Państwowym.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej z wydzieloną częścią oznaczoną jako las lub pod zalesienie, także prawo pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.

Dopiero, gdy przedstawiciel Lasów Państwowych odstąpi od prawa pierwokupu w następnej kolejności prawo pierwokupu przechodzi na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednak ustawa o lasach wskazuje wyjątki od tej reguły. 

Wyjątki od wykonania prawa pierwokupu

Ogromne znaczenie przy określeniu prawa pierwokupu ma status sprzedającego oraz kupującego nieruchomość rolną z częścią gruntu wydzieloną pod zalesienie lub po prostu zalesionego.

W przypadku, gdy osoba sprzedająca grunt jest osobą fizyczną lub prawną i chce odsprzedać wyżej wymienioną nieruchomość innej osobie fizycznej lub prawnej (np. przedsiębiorstwu lub spółdzielni), to prawo do pierwokupu mają w pierwszej kolejności Lasy Państwowe, a dopiero później inne podmioty, czyli np. KOWR lub podmioty kupujące nieruchomość.

Określa to art. 37a pkt. 5 ustawy o lasach:

„W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust. 1, z mocy prawa przysługuje kilku podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym”.

Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 37a pkt. 4 tej samej ustawy o lasach powyższych przepisów nie stosuje się, gdy nabywcami są:

małżonek zbywcy, krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego lub osoba dziedzicząca ten grunt.

Lasy Państwowe także tracą prawo pierwokupu nieruchomości rolnej z częścią wydzieloną lasu w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

I tutaj bardzo istotne jest określenie różnicy między nieruchomością rolną a gospodarstwem rolnym. Reguluje to m.in. kodeks cywilnym, do którego odwołuje się przy definiowaniu gospodarstwa rolnego także ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym, gospodarstwo rolne to grunty (nieruchomości) rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego dodaje jeszcze do definicji gospodarstwa rolnego że nie może ono mieć powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Zgodnie z tą definicją nieruchomość rolna stanowi tylko wydzieloną część gospodarstwa rolnego (bez inwentarza i budynków), przeznaczoną pod prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego (art. 2.pkt. 1 ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego).

Oznacza to więc, że jeżeli osoba prowadząca działalność rolniczą sprzedaje nieruchomość rolną wydzieloną ze swojego gospodarstwa rolnego, na której znajdują się lasy lub obszar przeznaczony pod zalesienie, to prawo pierwokupu w pierwszej kolejności przypada Lasom Państwowym, a dopiero w następnej kolejności KOWR, pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży jest działka rolna. Na samym końcu brane są pod uwagę osoby lub przedsiębiorstwa chcące zakupić działki z lasem. Jak przebiega procedura wykupu takiej działki?

Przebieg wykupu działki z lasem

W pierwszej kolejności notariusz określa czy kupujący nie jest spokrewniony ze sprzedającym, a działka (rolna) z lasem nie jest sklasyfikowana jako gospodarstwo rolne. Następnie notariusz sporządza warunkową umowę sprzedaży, której kopię wyśle w pierwszej kolejności do Lasów Państwowych, a następnie w drugiej kolejności Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży jest działka rolna. Oba podmioty mają po 1 miesiącu na wypowiedzenie się w danej sprawie, czy są zainteresowane wykupem działki rolnej z wydzieloną częścią lasu. Jeżeli Lasy Państwowe nie wyrażą chęci wykupu, ale przedstawiciel KOWR-u będzie zainteresowany wykupem tej działki to z mocy ustawy przysługuje mu prawo jej pierwokupu.