Stawka czynszu w wysokości 6,3 dt/ha dotyczy tylko umów zawartych w omawianym kwartale. Uwzględniając cenę pszenicy obowiązującą przy rozliczeniu za ten okres (87,75 zł za 1 dt) można uznać, że czynsz dzierżawny nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jest znacząco niższy niż w II kwartale br. (średnio 8,4 dt/ha).

Od początku roku Agencja wydzierżawiła nieruchomości o powierzchni 23 200 ha podpisując 1 655 umów. W III kwartale podpisano 345 umów dzierżawnych obejmujących powierzchnię 5 260 ha. W ostatnim okresie Agencja odnotowuje spadek zainteresowania wydzierżawianiem gruntów.

Obecnie w Zasobie znajduje się 2,4 mln ha, z których 1,8 mln ha jest przedmiotem dzierżawy. Dzierżawa jest najważniejszą formą rozdysponowania nieruchomości stosowaną przez ANR i obejmuje ¾ powierzchni gruntów pozostających w Zasobie.
Spośród ok. 117 tys. trwających umów dzierżawy, umowy dotyczące nieruchomości powyżej 100 ha stanowią 2,5% (ok. 3000 umów) i obejmują powierzchnię ok. 1,2 mln ha.

Źródło: ANR