Analizy gleby i monitoring satelitarny powinny pomóc w dokładnym określeniu ryzyka erozji. Według ministra środki zaradcze mają być podejmowane poprzez zastosowanie rolnictwa precyzyjnego, ostrożniejszej uprawy ziemi, przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, a także zalesianie lub renaturyzację.

Ponadto musiałyby zostać przebudowane lub zmodernizowane systemy nawadniające. Według ministra dwie trzecie terytorium Ukrainy należy do „strefy ryzyka rolnictwa”.

Całkowita powierzchnia użytków rolnych na Ukrainie wynosi ponad 41 milionów hektarów.